สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786160829040
9786160829040
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนสุภาวดี ขุนทองจันทร์, ผศ.ดร.
240.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742319229
9789742319229
ทราบหรือไม่ว่า ธุรกิจเทคสตาร์ตอัปมากกว่าร้อยละ 90 ในอดีตล้มเหลวด้วยเหตุผลหลักว่า "ทำมาแล้วไม่มีคนใช้"
ผู้เขียนฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล, ผศ.ดร.
380.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160813728
9786160813728
ตำราประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพต่อไป
ผู้เขียนสุวิทย์ มาบุญเรือง, ผศ.
190.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160828630
9786160828630
เครื่องมือสำคัญทางการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร สำหรับการประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
ผู้เขียนกล้าหาญ ณ น่าน, ผศ.ดร.
320.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160827732
9786160827732
ใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ความแข็งแรงของวัสดุ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และเหมาะสำหรับผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้
ผู้เขียนธรรม์ณชาติ วันแต่ง, ผศ.
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742319151
9789742319151
การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องอาศัยความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์
ผู้เขียนวราภรณ์ จิรชีพพัฒนา, รศ.ดร.
390.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742319144
9789742319144
This book is designed to provide knowledge of multinational corporate finance in the Asia context including an introduction to various type of risks faced by multinational corporations.
ผู้เขียนVesarach Aumeboonsuke, Asst.Prof.Ph.D
300.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160827824
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167662459
9786167662459
เหมาะกับผู้ศึกษาวิชาด้านการเงินในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจและผู้สนใจโดยทั่วไป
ผู้เขียนEugene F. Brigham, Joel F. Houston, Hsu Jun-ming, Kong Yoon Kee, A.N. Bany-Ariffin
ผู้แปลอรุณี นรินทรกุล, รศ., กุสุมา เวชชบูล, รศ., พรมนัส สิริธรังศรี, ดร.
575.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160827459
9786160827459
มุ่งเน้นตัวอย่างงานด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถทำให้ผู้ที่ศึกษาสามารถเข้าใจการนำไปประยุกต์ใช้งานได้ง่าย
ผู้เขียนไพฑูรย์ ศิริโอฬาร, ผศ.ดร.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742319120
9789742319120
อธิบายพื้นฐานความรู้ของสื่อดิจิทัลทั้งในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงจรรยาบรรณในการผลิตสื่อดิจิทัลในรูปแบบใหม่
ผู้เขียนชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช, ผศ.ดร.
290.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160827381
9786160827381
รวบรวมวิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างบูรณาการ ที่เน้นการเป็นองค์กรแห่งความสุขและการบริหารตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้เขียนสุภาวดี ขุนทองจันทร์, ผศ.ดร.
185.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163142542
9786163142542
การศึกษาภาษาตามวิธีทางภาษาศาสตร์ จะช่วยให้เข้าใจธรรมชาติของภาษาและวิธีการสื่อสารของผู้พูด ตลอดทั้งเข้าใจความหลากหลายของภาษาในสังคม
ผู้เขียนชลธิชา บำรุงรักษ์, ชัชวดี ศรลัมพ์, ดียู ศรีนราวัฒน์, บุญเรือง ชื่นสุวิมล, ทรงธรรม อินทจักร, นันทนา รณเกียรติ, พรทิพา ทองสว่าง, ยุพาพรรณ หุ่นจำลอง, ลัดดาวัลย์ เพิ่มเจริญ, วริษา กมลนาวิน
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160827060
9786160827060
เรียบเรียงและปรับปรุงเนื้อหาใหม่ทั้งหมด โดยสรุปใจความสำคัญของแต่ละเนื้อหาโดยมีรูปประกอบคำอธิบาย เพื่อให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น และสามารถใช้เป็นตำราประกอบการเรียนการสอน เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้เขียนภัทราวุธ ภัทระธนกุลชัย, จ.ส.ต.
198.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742318949
9789742318949
หนังสือเล่มนี้เหมาะที่จะใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาการทำเหมืองข้อมูลสำหรับหลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำเหมืองข้อมูลแก่ผู้ที่ทำงานด้านนี้
ผู้เขียนสุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล, รศ.ดร.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160825936
9786160825936
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้ที่สนใจ
ผู้เขียนสุธี ขวัญเงิน, ผศ.
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160825462
9786160825462
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนอนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์, ผศ.
270.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163142160
9786163142160
แนะนำวิธีการเขียนย่อหน้าภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ
ผู้เขียนตระการ กัลชาญนันท์ (Tragarn Kalchayanant)
390.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163142139
9786163142139
หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการและพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการเขียนความเรียงขนาดสั้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการเขียนความเรียงประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนวิจารณ์งานวรรณกรรม
ผู้เขียนTragarn Kalchayanant
370.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160825011
9786160825011
เนื้อหาของหนังสือจะครอบคลุมเนื้อหาที่สภาวิศวกรกำหนด ซึ่งประกอบไปด้วย หลักการเปลี่ยนรูปพลังงาน อะเวียอะบิลีตี เชื้อเพลิงและการวิเคราะห์การเผาไหม้ โรงจักรต้นกำลังต้นกำลังที่ใช้ไอน้ำ โรงจักรแบบกังหันแก๊ส
ผู้เขียนอนิรุตต์ มัทธุจักร์, รศ.ดร.
380.00