สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140784
9786163140784
รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกาศ ทั้งเรื่องทุน ที่สำคัญในการเป็นผู้ประกาศ การเตรียมตัวก่อนออกอากาศ การใช้เสียงในงานประเภทต่างๆ และจริยธรรมของผู้ประกาศ
ผู้เขียนภัทธีรา สารากรบริรักษ์, ผศ.
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140746
9786163140746
เผยให้เห็นแง่มุมเบื้องต้นต่างๆ ในการทำความเข้าใจต่อสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ตั้งแต่ภูมิหลังพัฒนาการของตัวสื่อ องค์ประกอบทั้งภายใน/ภายนอกตัวสื่อ และอื่นๆ อีกมายมายในเล่ม
ผู้เขียนสมสุข หินวิมาน, รศ.ดร., ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ, ผศ.ดร., ภัทธีรา สารากรบริรักษ์, ผศ., อารดา ครุจิต, กรรณิกา รุ่งเจริญพงษ์, กุลนารี เสือโรจน์
400.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160813834
9786160813834
ระบบนิวแมติกส์ เป็นระบบที่ให้เครื่องจักรทำงานเป็นแบบอัตโนมัติได้ระบบหนึ่งจากหลายๆ ระบบ แต่ระบบนิวแมติกส์มีข้อได้เปรียบกว่าระบบอื่นๆ และการบำรุงรักษาทำได้ง่ายๆ ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือพิเศษใดๆ
ผู้เขียนณรงค์ ตันชีวะวงศ์
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160820276
9786160820276
การสรุปหลักการและยกตัวอย่างการคำนวณในระบบไฟฟ้ากำลัง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา วิเคราะห์ และนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป
ผู้เขียนเอกชัย ชัยดี
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160819898
9786160819898
การบริหารจัดการ และการนำ "เทคโนโลยีสารสนเทศ" และ "ระบบคอมพิวเตอร์" มาใช้ใน "ห้องสมุดยุคใหม่" อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เขียนพรพรรณ จันทร์แดง, ดร.
170.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140685
9786163140685
ใช้ประกอบการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ สำหรับนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และ 4 จึงมีความลุ่มลึกของทฤษฎีและการวิเคราะห์มากกว่าหนังสือเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศที่มีอยู่ในขณะนี้
ผู้เขียนเยาวเรศ ทับพันธุ์, รศ.ดร.
370.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160819362
9786160819362
กล่าวถึงหลักการพื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์ในระบบเอสไอ โดยให้แนวทางการวิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนตัวอย่างและแบบฝึกหัดอย่างมากมาย รวมทั้งการนำไปประยุกต์ใช้กับการถ่ายเทความร้อนและเครื่องทำความเย็นเบื้องต้น
ผู้เขียนประเสริฐ เทียนนิมิตร, วิวัฒน์ ภัททิยธนี, ปานเพชร ชินินทร, ผศ.ดร.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160819386
9786160819386
เป็นหนังสือทางด้านเทคโนโลยีของเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นและสารหล่อลื่นที่บริษัทผู้ผลิตได้พัฒนาคุณภาพให้เหมาะสมกับเครื่องจักรกลและเครื่องยนต์ในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีประสิทธิภาพในการทำงานสูง
ผู้เขียนประเสริฐ เทียนนิมิตร, ขวัญชัย สินทิพย์ฺสมบูรณ์, ปานเพชร ชินินทร, ผศ.ดร.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160812912
9786160812912
กล่าวถึงเรื่องคัปปลิง การคำนวณเกี่ยวกับเฟืองชนิดต่างๆ การเลือกใช้เจอร์นัลแบริ่งและโรลลิ่งแบริ่ง เบรกและคลัตช์ การคำนวณเกี่ยวกับรอยเชื่อม การเลือกขนาดสายพาน และการเลือกขนาดโซ่
ผู้เขียนวริทธิ์ อึ๊งภากรณ์, ศ.ดร., ชาญ ถนัดงาน, รศ.
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160810635
9786160810635
เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มทำการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลต่างๆ ซึ่งผู้อ่านจะต้องมีพื้นความรู้เบื้องต้นทางด้านกลศาสตร์ทั่วไป กลศาสตร์วัสดุ กลศาสตร์เครื่องจักร และคณิตศาสตร์ในระดับปีที่ 2
ผู้เขียนชาญ ถนัดงาน, รศ., วริทธิ์ อึ้งภากรณ์, ศ.ดร.
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160819393
9786160819393
วิชาพื้นฐานและวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาที่เรียน คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเศรษฐศาสตร์
ผู้เขียนอาภรพันธ์ ว่องไว
240.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160817634
9786160817634
มีเนื้อหาที่ประกอบด้วย แนวคิดพื้นฐานของการทำบัญชี การวิเคราะห์รายการค้าตามหลักการบัญชีคู่ การจดบันทึกบัญชีตามกระบวนการทางบัญชีสำหรับกิจการให้บริการ กิจการซื้อขายสินค้า รวมถึงการจัดทำงบการเงิน
ผู้เขียนเบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ, รศ.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160813735
9786160813735
เรียนรู้และเข้าใจศาสตร์ด้านการบริหารจัดการโครงการ ความรู้ในศาสตร์เฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการขับเคลื่อนโครงการสู่ความสำเร็จ
ผู้เขียนเพ็ญศรี ปักกะสีนัง, ผศ.
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789814524988
9789814524988
มีโครงสร้างที่ทำให้อ่านง่าย ไม่น่าเบื่อ นอกเหนือจากหลักการ และความรู้ทางชีววิทยาแล้วยังได้มีการเสนอประเด็นปัญหา และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแต่ละส่วนควบคู่ไปด้วย
ผู้เขียนLisa Starr, Christine A. Evers, Cecie Starr
ผู้แปลคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
395.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744435569
9789744435569
รวมคำสั่งตามหลักสูตรการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี เนื้อหาอ่านง่าย เข้าใจง่ายแบบ Step by Step อธิบายวิธีการใช้คำสั่งอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่างประกอบ
ผู้เขียนเกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์, ดร., ทวีศักดิ์ ศรีช่วย
365.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140531
9786163140531
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพวารสารศาสตร์ตามคุณลักษณะและความหมายของการวารสารศาสตร์ในระบอบเสรีประชาธิปไตยแก่ผู้เริ่มต้นศึกษาสาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนก่อนเข้าสู่วงการทางวิชาชีพต่อไป
ผู้เขียนมาลี บุญศิริพันธ์, รศ.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160819089
9786160819089
เนื้อหาเจาะลึก กะทัดรัด เข้าใจได้ง่าย นำหลักทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้ สามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์ จึงเหมาะกับผู้ที่สนใจทุกแขนงวิชา
ผู้เขียนพฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี, ดร.
170.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160818167
9786160818167
ครอบคลุมประเด็นสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สู่ความเป็นเลิศขององค์กร โดยได้หยิบยกกรณีศึกษาของบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศเข้ามาประกอบไว้ เพื่อเป็นตัวอย่างและแนวทางในภาคปฏิบัติ
ผู้เขียนสมบัติ ทีฆทรัพย์, รศ.ดร., อธิวัฒน์ กาญจนวณิชย์กุล, ดร., วนิดา วาดีเจริญ, ดร.
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160818815
9786160818815
สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา การออกแบบและจัดการระบบโลจิสติกส์-โซ่อุปทานในเบื้องต้น รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ในเนื้อหายังได้เพิ่มเติมหลักการและตัวอย่างที่สำคัญในการใช้งานจริงอีกด้วย
ผู้เขียนประจวบ กล่อมจิตร, รศ.ดร.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140401
9786163140401
The book consists of eight units which address the need to prepare learners for the demands of academic coursework, containing a variety of academic areas.
ผู้เขียนSuchat Wongsuwanich (สุชาติ วงศ์สุวานิช, ผศ.)
360.00