สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786160850556
9786160850556
พัฒนาและบูรณาการผสานระบบสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยว รองรับยุค Disruption & Transformation
ผู้เขียนพรรณี สวนเพลง, รศ.ดร.
320.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786164620742
9786164620742
เนื้อหาครบถ้วน เข้าใจง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง พร้อมสรุปสาระสำคัญท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้ มีแบบฝึกหัดท้ายบทจำนวนมากพร้อมเฉลย เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และวิทยาลัยพยาบาลของทุกสถาบัน
ผู้เขียนสมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี, รศ.ดร.
385.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786164821132
9786164821132
นำเสนอหลักการสำคัญของการสื่อสารสุขภาพชุมชนและความรอบรู้ด้านสุขภาพชุมชน รวมทั้งแนวทางพัฒนาการสื่อสารเพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพชุมชน
ผู้เขียนอุษา บิ้กกิ้นส์, รศ.ดร.
500.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786164821149
9786164821149
แฝงด้วยยุทธศาสตร์และรูปธรรมเชิงการปฏิบัติของการพัฒนาชุมชน มีการสรุปเชื่อมโยงสู่ภาพรวมของชุมชนที่พึงปรารถนาและเป็นไปได้ในระบบประชาธิปไตย
ผู้เขียนสมศักดิ์ สามัคคีธรรม, ศ.ดร.
650.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786164821125
9786164821125
นำเสนอทั้งหลักการและวิธีการสร้างเครื่องมือต่างๆ เพื่อพัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่มีความฉลาดทางดิจิทัล มีทักษะรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกดิจิทัล
ผู้เขียนอุษา บิ้กกิ้นส์, รศ.ดร.
430.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160847068
9786160847068
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชาหลักการบัญชีเบื้องต้นของหลักสูตรการบัญชี และใช้เป็นพื้นฐานทางด้านบัญชี สำหรับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น
ผู้เขียนเฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์, ผศ.
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160847198
9786160847198
เป็นพื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์ การคำนวณดอกเบี้ย การหาข้อมูลปัจจุบัน การหามูลค่ารายปี...
ผู้เขียนไพบูลย์ แย้มเผื่อน, รศ.
295.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786164821095
9786164821095
เพิ่มความรอบรู้เรื่องโรคซึมเศร้า โดยบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านจิตวิทยาและนิเทศศาสตร์ร่วมกัน
ผู้เขียนอุษา บิ้กกิ้นส์, รศ.ดร., วารีทิพย์ บุญยอ
365.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160846801
9786160846801
เหมาะสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจรายวิชาสถิติธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชีการเงินและการธนาคาร การจัดการธุรกิจการจัดการโรงแรม การตลาดการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ผู้เขียนพีชญาดา พื้นผา, ผศ.ดร.
345.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160847266
9786160847266
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนอนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
159.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160846900
9786160846900
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกทุกประเภท และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนฐายิกา กสิวิทย์อำนวย
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786164821064
9786164821064
This book is suitable for any reader who aims to improve the effectiveness of their day-to-day communication.
ผู้เขียนSavitri Gadavanij
450.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160846030
9786160846030
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนคณะนิเทศศาสตร์
ผู้เขียนทัพพ์เทพ ภาปราชญ์
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160846740
9786160846740
เหมาะสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาการโรงแรม บุคลากรการโรงแรม และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนธารีทิพย์ เหล่าวิโรจนกุล (ผศ.)
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744438386
9789744438386
การวางแผนและควบคุมการผลิตเป็นหัวใจสำคัญของการใช้ทรัพยากรการผลิตด้วยต้นทุนต่ำที่สุด เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ในปริมาณและกำหนดส่งมอบตามต้องการ
ผู้เขียนชุมพล ศฤงคารศิริ, รศ.
450.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160846511
9786160846511
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนสุภาวดี ขุนทองจันทร์, ผศ.ดร.
290.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160845743
9786160845743
นำเสนอความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ละธรรมชาติของพฤติกรรมในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมนุษย์ได้อย่างเหมาะสม
ผู้เขียนเติมศักดิ์ คทวณิช, ผศ.ดร.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160845873
9786160845873
เหมาะสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ และบุคคลทั่วไปที่สนใจประกอบธุรกิจส่วนตัว
ผู้เขียนวาทิต อินทุลักษณ์, ผศ.ดร.
380.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786164821002
9786164821002
มุ่งเน้นไปในเชิงปฏิบัติ โดยเน้นส่วนที่เป็นกรณึศึกษาซึ่งจำนวนมากได้มาจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนที่ได้สะสมมาตั้งแต่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกจนถึงปัจจุบัน
ผู้เขียนนันทา สู้รักษา, รศ.ดร.
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786160846177
9786160846177
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์, การปรับตัวของผู้บริหารเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม...
ผู้เขียนณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, ผศ.ดร.
285.00