สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786167398600
380.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167398587
9786167398587
English for Job Applications เล่มนี้ เพื่อให้ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการนำไปสู่ความสำเร็จในการสมัครงาน
ผู้เขียนTipamas Chumworatayee (ทิพมาศ ชุมวรฐายี), Ph.D.
260.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789741956647
9789741956647
ใช้เป็นคู่มือหรือแนวทางในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ผู้เขียนทองสง่า ผ่องแผ้ว, ฉลาด จันทรสมบัติ, รศ.ดร.
300.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169017332
9786169017332
หนังสือที่ครอบคลุมเนื้อหาของชีววิทยาพื้นฐาน ได้แก่ สารชีวโมเลกุล เซลล์ของสิ่งมีชีวิต พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ฯลฯ
ผู้เขียนCecie Starr
ผู้แปลทีมคณาจารย์ ภาคชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
370.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169017301
9786169017301
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "วิชาเคมี" สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผู้เขียนKenneth W. Whitten, Raymond E. Davis, M. Larry Peck, George G. Stanley
ผู้แปลอัญชุลี ฉวีราช, ผศ.ดร. , สมศักดิ์ ศิริไชย, ผศ.ดร. , นิศากร ทองก้อน, ดร.
595.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742317911
9789742317911
หนังสือเล่มนี้จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในการวิเคราะห์ด้านนโยบายสาธารณะได้เป็นอย่างดี
ผู้เขียนณัฏฐพงศ์ ทองภักดี, รศ.
390.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742317881
9789742317881
การวางแผนกลยุทธ์มีความสำคัญอย่างไร? และเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการอย่างไร? หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ
ผู้เขียนพิริยะ ผลพิรุฬห์, รศ.ดร.
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749900833
9789749900833
เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ทางด้านการตลาด แต่มีความสนใจที่จะศึกษาและนำไปใช้ในทางปฎิบัติ หรือเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ
ผู้เขียนอัจจิมา เศรษฐบุตร, สายสวรรค์ วัฒนพานิช, ดร.
230.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742317874
9789742317874
โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการสภาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้เขียนธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ, รศ.ดร.
650.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789747513868
9789747513868
นำเสนอความรู้เกี่ยวกับ "ธุรกิจเชิงปฏิบัติการ" ซึ่งครอบคลุมศาสตร์แห่งการบริหารธุรกิจอย่างครบถ้วน
ผู้เขียนBovee Courtland (โบวี่ โคทแลนด์), John V. Thill (จอนธ์ วี ธิว)
ผู้แปลดนุวัศ สาคริก, นวพงศ์ ตัณฑดิลก
210.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749900819
9789749900819
-
ผู้เขียนTragarn Kalchayanant
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742317867
9789742317867
นำเสนอความรู้ครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องการวางแผนการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง ในรูปแบบการทดลองที่แตกต่างกัน
ผู้เขียนจิราวัลย์ จิตรถเวช, รศ.ดร.
310.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749900772
280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749900765
9789749900765
เหมาะสำหรับนักศึกษาและผู้ที่ต้องการฝึกทักษะการสื่อสารด้านการเขียนหลากหลายรูปแบบ เช่น การเขียนจดหมายโต้ตอบในวาระต่างๆ การบันทึกข้อความย่อ...
ผู้เขียนNinnat Olanvoravuth, Ph.D. (นินนาท โอฬารวรวุฒิ, รศ.ดร.)
240.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789746971089
9789746971089
แนวข้อสอบเพื่อเตรียมตัวสอบความรู้ทางวิศวกรรม
ผู้เขียนสิริศักดิ์ ปโยธรสิริ
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749460870
9789749460870
เนื้อหาวิชาได้เขียนเรียงลำดับตามขั้นตอนของการคำนวณออกแบบอาคารอย่างง่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระดับพื้นฐานและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ผู้เขียนกวี หวังนิเวศน์กุล, รศ.
320.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749900680
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789749900567
9789749900567
-
ผู้เขียนThirawat Tanthanis
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744433763
9789744433763
คู่มือประกอบการเรียนการสอนวิชา ชลศาสตร์ (Hydraulics) และกลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics) ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา...
ผู้เขียนไพฑูรย์ กิติสุนทร, ผศ.ดร. , ศุภกร ศิรพจนกุล, อมเรศ บกสุวรรณ
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744433848
9789744433848
รวบรวมทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์ที่สำคัญ ๆ และเป็นประโยชน์มากกว่า 30 ทฤษฎีบท คุณจะได้ทบทวนทฤษฎีบทเก่า ๆ ...และมาทำความรู้จักกับทฤษฎีบทใหม่ ๆ ที่คุณอาจยังไม
ผู้เขียนAkimichi Sekine(อะกิมิชิ เซะกิเนะ)
ผู้แปลบัณฑิต โรจน์อารยานนท์, ดร. , อรรณพ เรืองวิเศษ, ดร.
195.00