สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140401
9786163140401
The book consists of eight units which address the need to prepare learners for the demands of academic coursework, containing a variety of academic areas.
ผู้เขียนSuchat Wongsuwanich (สุชาติ วงศ์สุวานิช, ผศ.)
360.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140395
9786163140395
มีเนื้อหาครอบคลุมและครบถ้วนสำหรับการศึกษาในระดับเบื้องต้น เน้นการอธิบายและยกตัวอย่างที่เข้าใจได้ง่าย มีภาพประกอบที่ถูกต้องและสวยงามพร้อมคำอธิบายใต้ภาพ
ผู้เขียนภราดร ปรีดาศักดิ์, รศ.
390.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140388
9786163140388
มีเนื้อหาที่ควรรู้สำหรับผู้ปรารถนาที่จะเป็นนักเขียนบทโทรทัศน์ เริ่มตั้งแต่รู้ความหมายและคุณสมบัติและต้องรู้จักสื่อที่ตนจะเขียนบท
ผู้เขียนอรนุช เลิศจรรยารักษ์, รศ.
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140364
9786163140364
มีความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหา ประหยัดคำ และอ่านเข้าใจง่าย เหมาะกับผู้เรียนในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และสาขาวิชาอื่น
ผู้เขียนวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน, รศ.
260.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169172109
9786169172109
แนะนำวิธีการพัฒนาโปรแกรมแบบขนานด้วยวิธีการต่างๆ รวมทั้งอธิบายถึงสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบขนานและเครือข่ายต่อเชื่อมที่เป็นที่นิยมในอดีตและปัจจุบัน
ผู้เขียนธีรณี อจลากุล, รศ.ดร.
365.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789814524124
9789814524124
ครอบคลุมเนื้อหาของชีววิทยาพื้นฐาน อ่านง่าย ไม่น่าเบื่อ นอกเหนือจากหลักการและความรู้ทางชีววิทยาแล้ว ยังได้มีการเสนอประเด็นปัญหา และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแต่ละส่วนควบคู่ไปด้วย
ผู้เขียนCecie Starr, Christine A. Evers, Lisa Starr
ผู้แปลคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
675.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165274661
9786165274661
รวมความรู้พื้นฐานทางการบัญชี กระบวนการบันทึกบัญชีและจัดทำงบการเงิน บัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้าและกิจการผลิตสินค้า การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้เขียนอุษณีย์ ตั้งปฏิภาณ
295.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140319
9786163140319
มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นในด้านต่างๆ ของนักศึกษาพยาบาล
ผู้เขียนศิริเพ็ญ สุทธาโรจน์, ผศ. (Siripen Sutharoj)
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744435385
230.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786165086585
9786165086585
รวบรวมเนื้อหาที่ครอบคลุมวิชาสถิติไว้อย่างกว้างขวางครบถ้วนพอสมควร โดยครอบคลุมทั้งในระดับ ปวส. และในระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
ผู้เขียนนิมิตร ชื่นชม, ผศ.
285.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140210
9786163140210
ประกอบด้วย กลวิธีการอ่านที่จะช่วยให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในการอ่านอย่างถูกต้อง เช่น การเดาความหมายของคำศัพท์ การจับใจความสำคัญ การวิเคราะห์โครงสร้างเนื้อเรื่อง การตีความ ฯลฯ
ผู้เขียนถิรวัฒน์ ตันทนิส, ผศ. (Thirawat Tanthanis)
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140203
9786163140203
แนะนำเทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น เริ่มตั้งแต่เรียนรู้โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานจนถึงโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น
ผู้เขียนพนาทิพย์ พินิจศักดิ์กุล, ผศ. (Panatip Pinijsakkul, Asst. Prof.)
260.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140166
9786163140166
เพื่อให้เข้าใจหลักการและพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการเขียนความเรียงขนาดสั้น (short essay) เป็นพื้นฐานในการเขียนความเรียงประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนวิจารณ์งานวรรณกรรม
ผู้เขียนตระการ กัลชาญนันท์, ผศ. (Tragarn Kalchayanant, Asst. Prof.)
360.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140159
9786163140159
เนื้อหาเป็น "สหวิชาการ" เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ และข้อคิดเห็นในหลากหลายแง่มุมของวัฒนธรรม
ผู้เขียนวิรังรอง บุญนุช, ผศ. (Wirangrong Boonnuch, Asst. Prof.)
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167398952
290.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169017370
370.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169123903
9786169123903
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำงานวิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ให้สำเร็จอย่างมีคุณภาพ เล่มเดียวที่รวมตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงชั้นสูง
ผู้เขียนธานินทร์ ศิลป์จารุ, รศ.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167662060
9786167662060
ครอบคลุมเนื้อหาของชีววิทยาพื้นฐาน
ผู้เขียนCecie Starr
ผู้แปลทีมคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่น
650.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742318246
9789742318246
หลักการทางวิชาการสถิติ ความหมายของคำจำกัดความต่างๆ ที่ใช้กันในทางสถิติ เหตุผลและหลักการการได้มาของค่าสถิติต่างๆ
ผู้เขียนประชุม สุวัตถี, ศจ.ดร., พาชิตชนัต ศิริพานิช, จิราวัลย์ จิตรถเวช, สำรวม จงเจริญ
460.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742318208
9789742318208
รวมเครื่องมือและทฤษฎีทางคณิตศาสร์พื้นฐานที่สำคัญในการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท...
ผู้เขียนศาสตรา สุดสวาสดิ์, ผศ.ดร.
390.00