สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9789742318611
9789742318611
หนังสือเล่มนี้เขียนและเรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้สอนและให้ความรู้การวิเคราะห์การถดถอยแก่นักศึกษา และผู้สนใจที่ต้องการนำไปประยุกต์ใช้งาน
ผู้เขียนจิราวัลย์ จิตรถเวช, รศ.ดร.
500.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163822710
9786163822710
รัฐมีส่วนในชีวิตเรา ตั้งแต่เราลืมตาดูโลกจนละสังขาร ทำให้เราร่ำรวยหรือขัดสน มีสุขหรือมีทุกข์ การที่จะศึกษาทำความเข้าใจบทบาทรัฐที่ดี จึงมีความสำคัญและเป็นประโยชน์
ผู้เขียนณัฏฐพงศ์ ทองภักดี , ศ.ดร.
470.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163823229
9786163823229
การเขียนเรียงลำดับตามขั้นตอนของการคำนวณออกแบบอาคารเหล็กและไม้อย่างง่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในระดับพื้นฐานและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
ผู้เขียนกวี หวังนิเวศน์กุล, รศ.
280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167662237
9786167662237
หนังสือฟิสิกส์มาตรฐานสากล ที่เด็กไทยอ่านเข้าใจ
ผู้เขียนRaymond A. Serway, John W. Jewett, Jr.
ผู้แปลประธาน บุรณศิริ, กีรยุทธ์ ศรีนวลจันทร์
550.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786169228301
9786169228301
"วาทการ" เล่มนี้อุดมด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมหลักการพูดอย่างครบถ้วน หนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่ตำราประกอบการเรียนการสอนเฉพาะนักศึกษาเท่านั้น แต่ยังเหมาะสำหรับผู้ใฝ่รู้เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพการพูดอีกด้วย
ผู้เขียนพิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ, ผศ.ดร.
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786162045325
9786162045325
เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต และรายวิชาที่เกี่ยวข้องในสายสังคมศาสตร์ทุกสาขา
ผู้เขียนสุพรรษา ยวงทอง
185.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163141002
9786163141002
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาวิชากฎหมายในทุกระดับชั้น โดยเฉพาะในส่วนของวิธีและหลักการในการวางแผนการศึกษา แนวทางในการดำรงตนระหว่างเล่าเรียน และวิธีการตอบข้อซักถาม เป็นต้น
ผู้เขียนธานินทร์ กรัยวิเชียร, ศ.พิเศษ, อภิชน จันทรเสน
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140999
9786163140999
เนื้อหาครอบคลุมในเรื่องการกำหนดเป้าหมายทางการเงินของบุคคล การวางแผนการเงินในแต่ละช่วงชีวิตของบุคคล ด้วยการรู้การจัดหาและใช้เงินในด้านต่างๆ อย่างมีระบบ โดยการจัดงบการเงินอย่างถูกต้อง
ผู้เขียนสุขใจ น้ำผุด, รศ., สมนึก วิวัฒนะ, อนุชนาฏ เจริญจิตรกรรม
430.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140975
9786163140975
หนังสือเล่มนี้ใช้เป็นหนังสือประกอบการบรรยายวิชาการเขียนระดับย่อหน้า ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้เขียนชื่นชีวี เฉลิมภัทรกุล, รศ. (Chuencheewee Chalermpatarakul)
230.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163612632
9786163612632
นี่คือหนังสือสอนให้คุณเป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย บรรจุเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริงในโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ อย่างมืออาชีพ
ผู้เขียนบุญชนะ บุญเลิศ, ดร.
450.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140944
9786163140944
ตำราเล่มนี้ได้เพิ่มเรื่องเกี่ยวกับระบบการวัดผลองค์กรแบบสมดุล (Balanced Scorecard) โดยได้มีการกล่าวถึงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับแนวคิดนี้ตลอดจนกรณีศึกษาตัวอย่าง
ผู้เขียนนภดล ร่มโพธิ์, รศ.ดร.
390.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163486516
9786163486516
รวบความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับ "การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการพัฒนา" โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เช้าใจง่าย เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, ศ.ดร.
200.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140883
9786163140883
เนื้อหาครอบคลุมสาขาย่อยทั้งหมดของพันธุศาสตร์ โดยบรรยายพื้นฐานสำหรับการศึกษาในระดับที่ก้าวหน้ามากขึ้น
ผู้เขียนกิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ, รศ.ดร.
510.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140821
9786163140821
ความรู้ด้านวิชาการที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยและประสบการณ์เรื่องข้าวของผู้เขียน รวมถึงคุณค่าทางอาหาร วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของประเทศ
ผู้เขียนบุญหงษ์ จงคิด, รศ.ดร.
240.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140784
9786163140784
รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกาศ ทั้งเรื่องทุน ที่สำคัญในการเป็นผู้ประกาศ การเตรียมตัวก่อนออกอากาศ การใช้เสียงในงานประเภทต่างๆ และจริยธรรมของผู้ประกาศ
ผู้เขียนภัทธีรา สารากรบริรักษ์, ผศ.
220.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140746
9786163140746
เผยให้เห็นแง่มุมเบื้องต้นต่างๆ ในการทำความเข้าใจต่อสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ตั้งแต่ภูมิหลังพัฒนาการของตัวสื่อ องค์ประกอบทั้งภายใน/ภายนอกตัวสื่อ และอื่นๆ อีกมายมายในเล่ม
ผู้เขียนสมสุข หินวิมาน, รศ.ดร., ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ, ผศ.ดร., ภัทธีรา สารากรบริรักษ์, ผศ., อารดา ครุจิต, กรรณิกา รุ่งเจริญพงษ์, กุลนารี เสือโรจน์
400.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140685
9786163140685
ใช้ประกอบการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ สำหรับนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และ 4 จึงมีความลุ่มลึกของทฤษฎีและการวิเคราะห์มากกว่าหนังสือเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศที่มีอยู่ในขณะนี้
ผู้เขียนเยาวเรศ ทับพันธุ์, รศ.ดร.
370.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789814524988
9789814524988
มีโครงสร้างที่ทำให้อ่านง่าย ไม่น่าเบื่อ นอกเหนือจากหลักการ และความรู้ทางชีววิทยาแล้วยังได้มีการเสนอประเด็นปัญหา และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแต่ละส่วนควบคู่ไปด้วย
ผู้เขียนLisa Starr, Christine A. Evers, Cecie Starr
ผู้แปลคณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
395.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744435569
9789744435569
รวมคำสั่งตามหลักสูตรการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี เนื้อหาอ่านง่าย เข้าใจง่ายแบบ Step by Step อธิบายวิธีการใช้คำสั่งอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่างประกอบ
ผู้เขียนเกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์, ดร., ทวีศักดิ์ ศรีช่วย
365.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163140531
9786163140531
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพวารสารศาสตร์ตามคุณลักษณะและความหมายของการวารสารศาสตร์ในระบอบเสรีประชาธิปไตยแก่ผู้เริ่มต้นศึกษาสาขาวิชาวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนก่อนเข้าสู่วงการทางวิชาชีพต่อไป
ผู้เขียนมาลี บุญศิริพันธ์, รศ.
250.00