สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9789742319403
9789742319403
อธิบายพื้นฐานความรู้ของสื่อดิจิทัลทั้งในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงจรรยาบรรณในการผลิตสื่อดิจิทัลในรูปแบบใหม่
ผู้เขียนชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช, ผศ.ดร.
370.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742319335
9789742319335
ประกอบด้วยทฤษฎี แนวความคิด และแนวทางปฏิบัติในการบริหารค่าตอบแทนขององค์กรต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการดำเนินกลยุทธ์ขององค์กร
ผู้เขียนกัลยาณี เสนาสุ, ศ.ดร.
300.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163143037
9786163143037
เน้นพัฒนาความรู้ความสามารถผู้เรียนภาษาอังกฤษที่มีความสนใจธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
ผู้เขียนสุชารัช ริมกีรติกุล, รศ.ดร. (Sucharat Rimkeeratikul, Ph.D.)
290.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742319229
9789742319229
ทราบหรือไม่ว่า ธุรกิจเทคสตาร์ตอัปมากกว่าร้อยละ 90 ในอดีตล้มเหลวด้วยเหตุผลหลักว่า "ทำมาแล้วไม่มีคนใช้"
ผู้เขียนฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล, ผศ.ดร.
380.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742319151
9789742319151
การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องอาศัยความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์
ผู้เขียนวราภรณ์ จิรชีพพัฒนา, รศ.ดร.
390.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742319144
9789742319144
This book is designed to provide knowledge of multinational corporate finance in the Asia context including an introduction to various type of risks faced by multinational corporations.
ผู้เขียนVesarach Aumeboonsuke, Asst.Prof.Ph.D
300.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742319120
9789742319120
อธิบายพื้นฐานความรู้ของสื่อดิจิทัลทั้งในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงจรรยาบรรณในการผลิตสื่อดิจิทัลในรูปแบบใหม่
ผู้เขียนชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช, ผศ.ดร.
290.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163142542
9786163142542
การศึกษาภาษาตามวิธีทางภาษาศาสตร์ จะช่วยให้เข้าใจธรรมชาติของภาษาและวิธีการสื่อสารของผู้พูด ตลอดทั้งเข้าใจความหลากหลายของภาษาในสังคม
ผู้เขียนชลธิชา บำรุงรักษ์, ชัชวดี ศรลัมพ์, ดียู ศรีนราวัฒน์, บุญเรือง ชื่นสุวิมล, ทรงธรรม อินทจักร, นันทนา รณเกียรติ, พรทิพา ทองสว่าง, ยุพาพรรณ หุ่นจำลอง, ลัดดาวัลย์ เพิ่มเจริญ, วริษา กมลนาวิน
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742318949
9789742318949
หนังสือเล่มนี้เหมาะที่จะใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาการทำเหมืองข้อมูลสำหรับหลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำเหมืองข้อมูลแก่ผู้ที่ทำงานด้านนี้
ผู้เขียนสุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล, รศ.ดร.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163142160
9786163142160
แนะนำวิธีการเขียนย่อหน้าภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ
ผู้เขียนตระการ กัลชาญนันท์ (Tragarn Kalchayanant)
390.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163142139
9786163142139
หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการและพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการเขียนความเรียงขนาดสั้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการเขียนความเรียงประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนวิจารณ์งานวรรณกรรม
ผู้เขียนTragarn Kalchayanant
370.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163142009
450.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742318642
9789742318642
เนื้อหาทั้งหมดของตำรานี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านเกิดผลสัมฤทธิ์คือ การได้รับรู้ที่ควรรู้ในเรื่องภาวะผู้นำ การรู้จักหัวข้อและแหล่งค้นคว้าข้อมูล การรู้จักนำมาวิเคราะห์ การทำความรู้ไปใช้ในงาน
ผู้เขียนบุษยา วีรกุล, รศ.ดร.
490.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742318727
9789742318727
Public policy is what public officials within a government, and by extension the citizens they represent, determine in order to address public problems.
ผู้เขียนAweewan Mangmeechai, Asst.Prof.Ph.D
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163823212
9786163823212
เหมาะสำหรับนักศึกษา ปวส.ช่างอุตสาหกรรม และปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ที่สนใจทั่วไป
ผู้เขียนกวี หวังนิเวศน์กุล, รศ.
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163141880
9786163141880
การศึกษาภาษาตามวิธีทางภาษาศาสตร์ จะช่วยให้เข้าใจธรรมชาติของภาษาและวิธีการสื่อสารของผู้พูด ตลอดทั้งเข้าใจความหลากหลายของภาษาในสังคม
ผู้เขียนดียู ศรีนราวัฒน์, ชลธิชา บำรุงรักษ์
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163141873
9786163141873
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่ควรรู้สำหรับผู้ปรารถนาที่จะเป็นนักเขียนบทโทรทัศน์มืออาชีพ
ผู้เขียนอรนุช เลิศจรรยารักษ์, รศ.
160.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163500113
9786163500113
ครอบคลุมเกี่ยวกับการประยุกต์ข้อมูลทางการบัญชีและข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้เพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการ โดยนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ต่อด้วยเนื้อหาและทฤษฎี พร้อมคำอธิบายและตัวอย่างเป็นภาษาไทย
ผู้เขียนPeter C. Brewer, Ray H. Garrison, Eric W. Noreen
ผู้แปลแพร กีระสุนทรพงษ์, ผศ.ดร., ประภาภรณ์ เกียรติกุลวัฒนา, ผศ.ดร., วชิระ บุณยเนตร, ผศ.ดร., พงศ์พรต ฉัตราภรณ์, ผศ.ดร.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163141750
9786163141750
หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกทักษะการฟังและการพูดที่ใช้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับต้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนา
ผู้เขียนจิตศจี พิบูลนคริทร์ (Jitsajee Pibulnakarin), ยุพิน โภคฐิติยุกต์ (Yupin Pokthitiyuk)
300.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163501097
9786163501097
ศึกษาและเรียนรู้อาเซียน ประเด็นต่างๆ เนื้อหาเข้มข้นใช้สำหรับการอ้างอิงเพื่อการเรียนการสอน เหมาะสำหรับ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์, ผศ.ดร.
199.00