สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786164821118
9786164821118
เสนอแนวคิดการตลาดเพื่อสังคมและการตลาดเพื่อสังคมระดับชุมชน ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงด้วยปฏิบัติการรณรงค์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ผู้เขียนอุษา บิ้กกิ้นส์, รศ.ดร.
405.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744438188
9789744438188
เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้เขียนไชยชาญ หินเกิด
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744438201
9789744438201
เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้เขียนบรรจง จันทมาศ, ไชยชาญ หินเกิด
190.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744438218
9789744438218
เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
ผู้เขียนไชยชาญ หินเกิด
225.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744437976
9789744437976
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนสุขสม เสนานาญ
185.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744438027
9789744438027
หลักการทำงานและการประยุกต์ใช้งานเครื่องมือวัด เป็นพื้นฐานที่จำเป็นต้องทราบก่อนเริ่มทำงานด้านระบบควบคุม
ผู้เขียนสมศักดิ์ กีรติวุฒิเศรษฐ์
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744438010
9789744438010
เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนระดับ ปวช. ปวส. ประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้เขียนสุขสม เสนานาญ
175.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744437792
9789744437792
ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ตลอดจนการเชื่อมต่อวงจรกับอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตต่าง ๆ เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนระดับ ปวส. ถึงปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนดอนสัน ปงผาบ, ผศ.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744437648
9789744437648
ปรับปรุงจาก เครื่องกลไฟฟ้า 1 ที่ได้รับรางวัลหนังสือยอดนิยมของ ส.ส.ท. โดยเพิ่มเติมคำอธิบายเนื้อหาและภาพประกอบกว่า 30 หน้า และปรับลำดับหัวข้อให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น รวมทั้งมีแบบฝึกหัดท้ายบททดสอบความเข้าใจ
ผู้เขียนไชยชาญ หินเกิด
230.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744437327
9789744437327
เป็นความรู้พื้นฐานของการเรียนในสาขาช่างไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป และใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
ผู้เขียนไชยชาญ หินเกิด
290.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167630120
9786167630120
เป็นแบบเรียนที่เขียนขึ้นเพื่อใช้ Excel 2013 ในการทำงานในลักษณะของตารางคำนวณ ตรงตามจุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนสิทธิชัย ประสานวงศ์
99.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786164238022
9786164238022
เหมาะสำหรับนักศึกษา ปวส. ช่างอุตสาหกรรม และปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ที่สนใจทั่วไป
ผู้เขียนกวี หวังนิเวศน์กุล, รศ.
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744436788
9789744436788
เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. เพื่อเป็นแนวทางสู่การศึกษาระดับสูง
ผู้เขียนไชยชาญ หินเกิด
295.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744436726
9789744436726
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนบรรจง จันทมาศ, ไชยหาญ หินเกิด
88.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167630106
9786167630106
ตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมแบบทดสอบและแบบฝึกหัดท้ายบท
ผู้เขียนสิทธิชัย ประสานวงศ์
115.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167630113
9786167630113
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนสิทธิชัย ประสานวงศ์
115.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744436641
9789744436641
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ตั้งแต่พื้นฐาน รวมทั้งผู้ที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์
ผู้เขียนวชิระ มีทอง, รศ.
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167630083
9786167630083
ตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมแบบทดสอบและแบบฝึกหัดท้ายบท
ผู้เขียนสิทธิชัย ประสานวงศ์
92.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789744436047
9789744436047
ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556 ของสำนักกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนไชยชาญ หินเกิด
180.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167630069
9786167630069
สร้างและตกแต่งงานคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรมกราฟิก ตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมแบบทดสอบและแบบฝึกหัดท้ายบท
ผู้เขียนสิทธิชัย ประสานวงศ์
140.00
123