สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9786167970486
9786167970486
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แก้ไขล่าสุด พ.ศ. 2560
ผู้เขียนไพบูลย์ เปียศิริ, ร.ต.อ.
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167970479
9786167970479
หนังสือเล่มนี้ถือเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญ มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การดำรงชีวิตประจำวัน และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ผู้เขียนไพบูลย์ เปียศิริ, ร.ต.อ.
69.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167970455
9786167970455
ประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ฯลฯ
ผู้เขียนไพบูลย์ เปียศิริ, ร.ต.อ.
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786164401020
9786164401020
ตามประกาศ คำสั่ง คสช. ล่าสุด!
ผู้เขียนยุวิสส์ร์ชญา ยกซิ่ว
115.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786164296701
9786164296701
ปรับปรุงใหม่ตามกฎหมายที่แก้ไขล่าสุด (2560)
ผู้เขียนสหรัฐ กิติ ศุภการ
350.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786164231818
9786164231818
ประมวลกฎหมาย อธิบายเรียงมาตรา คำพิพากษา ชี้ขาดความเห็นแย้งฯ
ผู้เขียนสหรัฐ กิติ ศุภการ
330.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786164136977
89.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786164130524
9786164130524
หนังสือเล่มนี้จัดทำในรูปแบบของประมวลกฎหมายพร้อมคำอธิบายเรียงมาตรา และมีคำพิพากษาฎีกาประกอบ นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อสอบในสนามต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านที่กำลังเตรียมตัวสอบได้ฉุกคิดถึงประเด็นต่างๆ
ผู้เขียนสหรัฐ กิติ ศุภการ
320.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163810427
9786163810427
เนื้อหาละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ผู้เขียนบุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา วิชชาธรรม
169.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163810434
169.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786164064157
9786164064157
ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความกระชับยิ่งขึ้น โดยเพิ่มเติมฎีกาใหม่ล่าสุดจากกหนังสือรวมฎีกาของเนติบัณฑิต หนังสือรวมฎีกาจากศาลฎีกา
ผู้เขียนสหรัฐ กิติ ศุภการ
295.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163942944
9786163942944
หนังสือที่จะตอบคำถามว่าการศึกษากระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปรียบเทียบมีวิธีการอย่างไร และช่วยทำความเข้าใจกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย
ผู้เขียนศุภกิจ แย้มประชา
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163942685
9786163942685
รวบรวมตัวบทย่อมาตราสำคัญ เกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญาที่ควรรู้ เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย
ผู้เขียนยุวิสส์ร์ชญา ยกซิ่ว
89.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163828118
9786163828118
ได้เพิ่มเติมหลักกฎหมายใหม่ที่มีการแก้ไขครั้งล่าสุด ปี 2558 ตั้งแต่บทนิยาม ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับศพ และความผิดลหุโทษ
ผู้เขียนสหรัฐ กิติ ศุภการ
280.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163822819
9786163822819
แก้ไขเพิ่มเติม ตาม พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2558
ผู้เขียนสุพจน์ กู้มานะชัย
120.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163822642
9786163822642
หนังสือเล่มนี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดตามพระราชบัญยัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) และ (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2558 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163822475
9786163822475
หนังสือเล่มนี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดตามพระราชบัญยัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) และ (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2558 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
80.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163822482
9786163822482
หนังสือเล่มนี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดตามพระราชบัญยัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) และ (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2558 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
50.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786167676777
189.00
รูปภาพสินค้า รหัส9786163741509
9786163741509
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและพิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล
60.00