สินค้าราคา(บาท) 
รูปภาพสินค้า รหัส9789742126209
9789742126209
พบกับรายละเอียดขั้นตอนการสร้างและแบบแปลนขนาดยักษ์เดิน 2 ขา 4 ขา และ 6 ขา พร้อมโครงงานแขนกล ที่คุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวเอง
ผู้เขียนโกวิท โซวสุวรรณ
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742126063
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742125905
9789742125905
การใช้เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือนเพื่อที่จะวิเคราะห์หาปัญหา
ผู้เขียนประดิษฐ์ หมู่เมืองสอง, สุชญาน หรรษสุข
295.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742125769
210.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742125615
9789742125615
ภาคทฤษฎี..สู่ภาคปฏิบัติ TPM ทำได้..สัมฤทธิ์ผลและยั่งยืนอย่างมืออาชีพ
ผู้เขียนไกรวิทย์ เศรษฐวนิช
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742122096
9789742122096
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การจัดการองค์การ การบริหารทรัพยากรทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์...
ผู้เขียนเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย, ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล
198.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742123741
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742121761
240.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742120214
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742122744
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742122287
9789742122287
แนะนำการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็กไว้อย่างละเอียด พร้อมมีแบบฝึกหัดท้ายบทให้ผู้อ่านได้ฝึกออกแบบให้เกิดทักษะ
ผู้เขียนมนัส อนุศิริ ผศ.
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742121730
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742121723
250.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745345850
9789745345850
ครอบคลุมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบไฟฟ้าสื่อสาร
ผู้เขียนศุลี บรรจงจิตร
380.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789742120184
550.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745349599
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745345676
9789745345676
รวมหลักการและทฤษฎีต่างๆ ของกรรมวิธีการผลิตที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ใช้เป็นคู่มืออ้างอิงในการปฏิบัติงานของช่างเทคนิค วิศวกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผู้เขียนธนรัตน์ แต้วัฒนา๑ มณฑล แสงประไพทิพย์
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745347083
195.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745346925
150.00
รูปภาพสินค้า รหัส9789745345256
280.00