รูปภาพสินค้า รหัส9789749965542
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749965542
จำนวน: 297 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 259 x 19 มม.
น้ำหนัก: 580 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: แมคกรอ-ฮิล, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เนื้อหาที่สำคัญในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี ได้แก่ ความหมายและความสำคัญ องค์กรวิชาชีพการบัญชี งบการเงิน ข้อสมมติฐานเบื้องต้นและหลักการบันทึกบัญชี กระบวนการทางการบัญชี ความหมายและวิธีการบัญชีสำหรับรายการสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ ตลอดจนการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการวิเคราะห์ทางการเงิน แต่ละบทจะมีตัวอย่างประกอบอย่างสมบูรณ์
หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับนักศึกษา รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเสริมพื้นฐานความรู้ด้านการบัญชี เพื่อใช้ในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท หรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องต่างๆ
:: สารบัญ
บทที่ 1 การบัญชี(Accounting)
บทที่ 2 งบการเงินและแนวคิดทางบัญชี
บทที่ 3 กระบวนการทางการบัญชีและการวิเคราะห์รายการค้า วงจรบัญชี : เหตุการณ์ทางธุรกิจ
บทที่ 4 วงจรบัญชี : รายการคงคลังและรายการล่วงหน้า
บทที่ 5 วงจรการบัญชี : กระบวนการจัดทำงบการเงิน
บทที่ 6 กิจการซื้อสินค้าเพื่อขาย
บทที่ 7 สินทรัพย์ทางการเงิน
บทที่ 8 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
บทที่ 9 งบกระแสเงินสด
:: คำนิยม
เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่คณาจารย์ของคณะบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ร่วมมือกันแปลและเรียบเรียงหนังสือFinancial Accounting โดย Jan R.Williams และคณะ ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนังสือทางการบัญชีที่สำคัญเล่มหนึ่งที่ใช้กันในมหาวิทยาลัยทั่งโลก


รองศาสตราจารย์ ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์