รูปภาพสินค้า รหัส9789749900420
9789749900420
-
ผู้เขียนกัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์, ผศ. , พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช, ผศ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 290.00 บาท
ราคาสุทธิ 290.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749900420
จำนวน: 222 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 259 x 11 มม.
น้ำหนัก: 425 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 9 / 2551
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 9 ปี 2008
:: คำนำ
ตำราเล่มนี้เป็นความตั้งใจของผู้เขียนที่ต้องการให้นักศึกษาของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนทุกคน ซึ่งต้องการเรียนวิชา การโฆษณาเบื้องต้น (Introduction to Advertising) เป็นวิชาบังคับของคณะฯ ได้มีตำราประจำวิชาเพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอนในห้องเรียน ตำราเล่มนี้ผู้เขียนได้รวบรวมหลักการที่เป็นสาระสำคัญของการโฆษณากับการตลาด ตลอดจนรายละเอียดกับการวางแผนการโฆษณาทุกขั้นตอน เช่น การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การสร้างสรรค์ สื่อโฆษณา และการวิจัย และเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจมากขึ้น ผู้เขียนจึงได้รวบรวมตัวอย่างประกอบเพื่ออธิบายเนื้อหาในแต่ละบท
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือนี้ได้รวบรวมหลักการที่เป็นสาระสำคัญของการโฆษณา ตั้งแต่ประวัติการโฆษณา บทบาทของการโฆษณา ความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณากับการตลาด ตลอดจนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการโฆษณาทุกขั้นตอน เช่น การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การสร้างสรรค์โฆษณา สื่อโฆษณา และการวิจัย พร้อมมีตัวอย่างงานโฆษณาเพื่ออธิบายประกอบเนื้อหาในแต่ละบท เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์จากหนังสือนี้ในการเรียนวิชาการโฆษณาเบื้องต้น ของคณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาค้นคว้าด้านการโฆษณา
:: สารบัญ
บทที่ 1 แนวคิดและความสำคัญของการโฆษณา
บทที่ 2 โฆษณากับการตลาด
บทที่ 3 กระบวนการวางแผนโฆษณา
บทที่ 4 พฤติกรรมผู้บริโภคกับการโฆษณา
บทที่ 5 การสร้างสรรค์การโฆษณา
บทที่ 6 สื่อโฆษณา
บทที่ 7 การวิจัยโฆษณา