รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749900383
จำนวน: 257 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 181 x 259 x 12 มม.
น้ำหนัก: 480 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 7 / 2551
:: คำนำ
หนังสือเล่มนี้ เกิดจากความตั้งใจของคณาจารย์ผู้สอนวิชาหลักเศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้นที่ต้องการให้นักศึกษาได้มีเอกสารประกอบการสอนอ่านประกอบเป็นเบื้องแรก ประกอบกับต้องการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้ทันสมัย และสามารถจัดพิมพ์เป็นตำราได้ ซึ่งผู้อ่านจะสังเกตได้ว่า เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ในหนังสือเล่มนี้ มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นและในบทที่เกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจก็ได้เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ และมาตรการที่รัฐบาลไทยใช้ในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเข้าไปด้วยตามความเหมาะสม
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มใช้เป็นเอกสารประกอบการสอนวิชาหลักเศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งได้มีการแทรกเนื้อหาข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของไทยเข้าไปในเนื้อหา ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์
บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค
บทที่ 3 บัญชีรายได้ประชาชาติ
บทที่ 4 การกำหนดรายได้ประชาชาติ : ตัวแปร
บทที่ 5 การกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ
บทที่ 6 รายได้ประชาชาติและระดับราคา
บทที่ 7 การเงินการธนาคาร
บทที่ 8 นโยบายการคลัง
บทที่ 9 การค้าระหว่างประเทศและนโยบาย