รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749900130
ขนาดรูปเล่ม: 184 x 0 x 0 มม.
น้ำหนัก: 1095 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 7 เดือน 10 ปี 2007
:: คำนำ
หนังสือ การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ เล่มนี้เขียนขึ้นสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะพาณิชน์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อใช้ประกอบการเรียนวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานความรู้สำหรับศึกษาระดับสูงของสาขาวิชาต่างๆทางด้านบริหารธุรกิจอีกด้วย
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือนี้มีความมุ่งหมายที่จะให้ความรู้แก่นักศึกษาทางด้านธุรกิจและนักธุรกิจได้ศึกษาตัวแบบทางคณิศาสตร์และความเชื่อมโยงของตัวแบบต่างๆเพื่อนำไปประยุกต์ในการวางแผน การวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางธุรกิจอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการนำไปใช้ในการตัดสินใจภายใจ้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งยกตัวอย่างจากปัญหาทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงด้านต่างๆ เช่น การผลิต การตลาด การเงิน และ การลงทุน เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้นำเสนอโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ในการหาคำเฉลยที่ดีที่สุดและการวิเคราะห์
:: สารบัญ
- บทนำ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
- การโปรแกรมเชิงเส้นตรง
- การโปรแกรมเชิงเส้นตรง : วิธีซิมเพล็กซ์
- การโปรแกรมเชิงเส้นตรง : คำเฉลยจากคอมพิวเตอร์
- ปัญหาการขนส่ง
- ปัญหาการมอบหมายงานและปัญหาการขนส่งผ่าน
- การวางแผนของคงคลังเบื้องต้น
- การวิเคราะห์มาร์คอฟ
- การจำลองเชิงคณิตศาสตร์
- ตัวแบบกราฟ และโครงข่าย