รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749900123
จำนวน: 217 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 184 x 258 x 10 มม.
น้ำหนัก: 410 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 11 / 2546
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 2 เดือน 8 ปี ----
:: คำนำ
ความหมายของสวัสดิการสังคมที่ใช้ในการตำรานี้เป็นความหมายกว้างที่สามารถครอบครุมสาขาวิชาชีพทุกวิชาชีพที่ทำงานเกี่ยวกับ " สภาพชีวิตและความเป้นอยู่ที่ดี"ของประชาชนในสังคม อาทิ แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เนื้อหาแบ่งออกเป็นสองตอนใหญ่ๆตอนแรกเป็นภาคแนวคิดทฤษฎี ซึ่งผู้เขียนตั้งใจให้มีความลุ่มลึกพอสมควรขณะเดียวกันพยายามทำให้พยายามทำให้สาระที่ยากสลับซับซ้อนอยู่ในรูปที่สามารถเข้าใจง่าย ตอนที่สองเป็นภาควิธีวิจัยกล่าวถึงการดำเนินงานวิจัยไปทีละขั้นตอนเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการเริ่มต้นทำวิจัยเชิงคุณภาพ
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้ การมองโลกและแหล่งกำเนิดความรู้
บทที่ 2 กระบวนทรรศ์การแสวงหาความรู้
บทที่ 3 การวิจัยเชิงคุณภาพ:อ ความเข้สใจเบื้องต้น
บทที่ 4 แนวคิดทฤษฎีรากฐานของวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
บทที่ 5 การวางแผนการวิจัย
บทที่ 6 การเก็บรวบรวมข้อมูล
บทที่ 7 การวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 8 การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ