รูปภาพสินค้า รหัส9789749760796
9789749760796
แนวทางการปฏิบัติและการเผยแพร่ศาสนา เพื่อชีวิตที่ดีงาม สำหรับผู้นำทางศาสนา ผู้เผยแพร่ศาสนา และประชาชนทั่วไป
ผู้เขียนมัลลิกา ตัณฑนันทน์, รศ., เบญจมาศ กาญจนวิโรจน์, บรรเทา กิตติศักดิ์, รศ., ศรีสะอาด ณ ลำปาง, ผศ., ฉันทนา ลีนะเสน, ประพีร์ เทพธรานนท์, ผศ., ดนันท์ ศุภภัทรานนท์, สมศักดิ์ วิราพร, ผศ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 109.00 บาท
ราคาสุทธิ 109.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749760796
จำนวน: 112 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 7 มม.
น้ำหนัก: 145 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: บี มีเดีย, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"ชีวิตงาม ตามคำสอนพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 1" คู่มือประยุกต์คำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้เป็นแนวทางการทำหน้าที่ให้ชีวิตสมบูรณ์และดีงาม สำหรับผู้นำทางศาสนา ผู้เผยแพร่ศาสนา และประชาชนทั่วไป จัดทำขึ้นจากผลงานวิจัยเรื่อง "พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนในชาติ" โดย รศ.มัลลิกา ตัณฑนันทน์ และคณะ แห่งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้นำพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ตั้งแต่ พ.ศ. 2511 ถึง พ.ศ. 2546 จำนวน 35 เล่ม มาทำการวิเคราะห์วิจัย และสรุปประเด็นคำสอน รวมทั้งสาระสำคัญแยกตามกลุ่มอาชีพ เพื่อสะดวกต่อการอ่าน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับชีวิตของแต่ละบุคคลได้
:: สารบัญ
ชีวิตงาม ตามคำสอนของพระเจ้าอยู่หัว
เป้าหมายชีวิตงาม ตามคำสอนของพระเจ้าอยู่หัว

ชีวิตงาม ตามคำสอนของพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 3
1. บทบาทหน้าที่และความสำคัญของผู้นำทางศาสนา ผู้เผยแพร่ศาสนา และประชาชนทั่วไป
2. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน
3. การนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
4. แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อชีวิตดีงาม