รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749239599
จำนวน: 164 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 177 x 255 x 10 มม.
น้ำหนัก: 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, สถาบัน 
เดือนปีที่พิมพ์: 01 / 2547
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 2 เดือน 05 ปี 2005
:: เนื้อหาโดยสังเขป
การจัดการความรู้...จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ จัดทำเพื่อเผยแพร่สิ่งที่คณะผู้เขียนและองค์กรนำร่องทั้ง 4 องค์กร ได้เรียนรู้จากโครงการนำร่อง'การจัดการความรู้ในองค์กร'ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช บริษัทสแปนชั่น(ประเทศไทย)จำกัด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เนื้อหาภายในเล่มประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นหลักการและทฤษฎีและส่วนที่สองอธิบายถึงประสบการณ์และบทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินโครงการนำร่อง หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป สามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับบุคลากรในองค์กรของท่าน เอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน หรือเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวท่านเอง เพราะความรู้เป็นสิ่งที่ยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มทั้งปริมาณและคุณค่า
:: สารบัญ

สารบัญ

 • บทที่ 1 ความสำคัญของการจัดการความรู้

 • บทที่ 2 ความหมายของการจัดการความรู้

 • บทที่ 3 กรอบความคิดการจัดการความรู้

 • บทที่ 4 วงจรการจัดการความรู้แบบ 3 มิติ

 • บทที่ 5 จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

 • บทที่ 6 เรียนรู้เพื่อปรับปรุง

 • ภาคผนวก

 • ภาคผนวก ก.ความสำคัญของการจัดการความรู้ต่อองค์กร

 • ภาคผนวก ข.Most Admired Knowledge Enterprises(MAKE)

 • ภาคผนวก ค.เครื่องมือในการจัดการความรู้

 • ภาคผนวก ง.แบบประเมินการจัดการความรู้ขององค์กร

 • ภาคผนวก จ.บรรณานุกรมเว็บไซต์