รูปภาพสินค้า รหัส9789749018279
9789749018279
-
ผู้เขียนJEAN D., MARY S., HARLAN, RIVKIN
ผู้แปลเกษมศรี วงศ์เลิศวิทย์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 415.00 บาท
ราคาสุทธิ 415.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749018279
จำนวน: 368 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 215 x 275 x 17 มม.
น้ำหนัก: 825 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 12 / 2546
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เน้นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็กในรูปของกิจกรรมที่ให้เกิดการค้นพบสิ่งต่างๆด้วยตนเองอย่างสนุกสนาน โดยบูรณาการกับสาระการเรียนรู้อื่น ทั้งคณิตศาสตร์ ดนตรี โคลงกลอน ศิลปะ การเล่น การเคลื่อนไหว การคิดสร้างสรรค์ อาหาร และการไปทัศนศึกษา เพื่อสร้างความเป็นคนโดยสมบูรณ์ในทุกเรื่องพื้นฐานที่อยู่รอบตัวเด็ก เป็นการบ่มเพาะนิสัยช่างสังเกต ทดลอง ค้นหาและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
:: สารบัญ

สารบัญ

 • ตอนที่หนึ่ง หลักการและเหตุผล

 • 1 วิธีการเรียนวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ

 • 2 ผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนวิทยาศาสตร์ : นักเรียน ครู ครอบครัวและชุมชน

 • 3 การแนะแนวการเรียนวิทยาศาสตร์แบบให้ค้นพบเอง

 • ตอนที่สอง ความคิดรวบยอด กิจกรรมวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมบูรณาการ

 • 4 พืช

 • 5 สัตว์

 • 6 ร่างกายของคนเรา : การดูแลและอาหารสำหรับบริโภค

 • 7 อากาศ

 • 8 น้ำ

 • 9 สภาพอากาศ

 • 10 หินและแร่ธาตุ

 • 11 แม่เหล็ก

 • 12 ผลของแรงโน้มถ่วง

 • 13 กลไกอย่างง่าย

 • 14 เสียง

 • 15 แสง

 • 16 สิ่งแวดล้อม

 • ภาคผนวก ก

 • ภาคผนวก ข

 • ภาคผนวก ค