รูปภาพสินค้า รหัส9789749007679
9789749007679
-
ผู้เขียนMartin, John D., Petty, J.William, Scott, David F., Keown, Arthur J.
ผู้แปลโสภณ ฟองเพชร

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 275.00 บาท
ราคาสุทธิ 275.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789749007679
จำนวน: 272 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 204 x 250 x 12 มม.
น้ำหนัก: 510 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 07 / 2545
:: เนื้อหาโดยสังเขป
การประกอบธุรกิจทุกชนิดต้องอาศัยเงินทุน บริษัทจะจัดหาเงินทุนอย่างไรและนำเงินทุนไปใช้อย่างไร นับเป็นประเด็นปัญหาที่ผู้บริหารจะต้องพิจารณาอยู่เสมอ การจัดการเงินที่มีหลักเกณฑ์จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในประเด็นปัญหาข้างต้นได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะมีผลให้ฐานะการเงินของบริษัทมีความมั่งคั่งและมั่นคงในระยะยาวได้ ด้วยเหตุนี้วิชาการเงินธุรกิจจึงจัดเป็นวิชาที่สำคัญมากวิชาหนึ่งสำหรับนักศึกษาในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปัจจุบันการเงินเป็นวิชาที่มีเนื้อหาสาระกว้างและลึกซึ้งมาก สำหรับตำราเล่มนี้มีลักษณะเด่นโดยที่เน้นในเรื่องการตัดสินใจทางการเงินที่สำคัญต่อการสร้างความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายหลักที่สำคัญของการจัดการการเงินธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสาระที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการจัดการการเงิน โดยได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน จำนวน 13 บทคือ ส่วนที่ 1 แนวความคิดพื้นฐานทางการเงิน ส่วนที่ 2 การตัดสินใจการลงทุนระยะยาว ส่วนที่ 3 การตัดสินใจการจัดหาเงินทุนระยะยาว นโยบายเงินปันผล และต้นทุนของเงินทุน และส่วนที่ 4 นโยบายและการจัดการเงินทุน
หมุนเวียน โดยที่เนื้อหาแต่ละบทได้อธิบายถึงทฤษฎีและแนวความคิด พร้อมทั้งแสดงตัวอย่างเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจในเนื้อหาแต่ละส่วน และยังเหมาะสมกับนักศึกษาที่ศึกษาวิชาการเงินธุรกิจการเงินเบื้องต้นหรือการจัดการการเงินและบุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับการเงินธุรกิจ
:: สารบัญ


สารบัญ

 • ส่วนที่ 1 แนวความคิดพื้นฐานทางการเงิน

 • บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการการเงิน

 • บทที่ 2 ความเข้าใจเกี่ยวกับงบการเงินและกระแสเงินสด

 • บทที่ 3 การประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท

 • บทที่ 4 มูลค่าเงินตามเวลา

 • ส่วนที่ 2 การตัดสินใจลงทุนระยะยาว

 • บทที่ 5 งบลงทุน

 • บทที่ 6 การประเมินโครงการลงทุน

 • ส่วนที่ 3 การตัดสินใจจัดหาเงินทุนระยะยาว

 • บทที่ 7 บริษัทจัดหาเงินทุนระยะยาวอย่างไร

 • บทที่ 8 เงินทุนระยะยาว

 • บทที่ 9 นโยบายเงินปันผลและเงินทุนภายในบริษัท

 • บทที่ 10 ต้นทุนของเงินทุน

 • ส่วนที่ 4 นโยบายและการจัดการเงินทุนหมุนเวียน

 • บทที่ 11 การจัดการเงินทุนหมุนเวียนและการจัดหาเงินทุนระยะสั้น

 • บทที่ 12 การจัดการเงินสดและหลักทรัพย์ที่ตลาดต้องการ

 • บทที่ 13 การจัดการลูกหนี้และสินค้าคงเหลือ

 • ภาคผนวก