รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789748821405
จำนวน: 242 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 144 x 210 x 13 มม.
น้ำหนัก: 290 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: สันติ อัลอิดรุส, พ.ต.ท. 
:: คำนำ
หนังสือเรื่อง หมากรุกชีวิต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : มุมมองจากประสบการณ์จริงในพื้นที่ของผู้เขียน เป็นการรวบรวมเรียบเรียงข้อมูล และเหตุการณ์ตั้งแต่เกิดมาที่จำความได้ รวมทั้งข้อมูล และประสบการณ์ในช่วงรับราชการตำรวจ ในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จริง เพื่อให้เห็นภาพสะท้อนที่จะทำให้ผู้อ่านได้เข้าในแง่คิดทั้งด้านบวก และลบ อันจะทำให้เกิดเกิดความรู้สึกไปในทางที่ดีกับทุกๆ ฝ่าย ในการที่จะปรับทัศนคติของแต่ละคนในระดับต่างๆ ของสังคมโดยนำความผิดพลาดในอดีตมาเป็นบทเรียน และเป็นอุทาหรณ์เตือนใจ ในเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้ประสบการณ์ ญาติพี่น้อง และประชาชนทั้งประเทศ ในการสร้างความปรองดองในสังคมนำไปสู่ความสมานฉันท์
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเรื่อง หมากรุกชีวิต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : มุมมองจากประสบการณ์จริงในพื้นที่ของผู้เขียน เป็นการรวบรวมเรียบเรียงข้อมูล และเหตุการณ์ตั้งแต่เกิดมาที่จำความได้ รวมทั้งข้อมูล และประสบการณ์ในช่วงรับราชการตำรวจ ในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จริง เพื่อให้เห็นภาพสะท้อนที่จะทำให้ผู้อ่านได้เข้าในแง่คิดทั้งด้านบวก และลบ อันจะทำให้เกิดเกิดความรู้สึกไปในทางที่ดีกับทุกๆ ฝ่าย ในการที่จะปรับทัศนคติของแต่ละคนในระดับต่างๆ ของสังคมโดยนำความผิดพลาดในอดีตมาเป็นบทเรียน และเป็นอุทาหรณ์เตือนใจ ในเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้ประสบการณ์ ญาติพี่น้อง และประชาชนทั้งประเทศ ในการสร้างความปรองดองในสังคมนำไปสู่ความสมานฉันท์
:: สารบัญ
- ด้านความมั่นคง
- ด้านการเมือง
- ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านสังคม
- ด้านศาสนาและวัฒนธรรม
- ด้านการศึกษา
- บทสรุป
:: คำนิยม
หนังสือ "หมากรุกชีวิต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุมมองจากประสบการณ์จริงในพื้นที่ "ซึ่ง พ.ต.ท. สันติ อัลอิดรุส เรียบเรียงขึ้นนี้ มีสารัตถประโยชน์ในแง่ได้บรรยายสภาพในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วยจังหวัด ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยสามารถบรรยายทั้งด้านความมั่นคง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนาวัฒนธรรม และทางด้านการศึกษา ทั้งในอดีต และฉายภาพปัญหาปัจจุบันออกมาให้เห้นเด่นชัด