รูปภาพสินค้า รหัส9789748782775
9789748782775
-
ผู้เขียนวิศิษฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์, รศ.สุชาติ เหล่าปรีดา

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 350.00 บาท
ราคาสุทธิ 350.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789748782775
จำนวน: 616 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 27 มม.
น้ำหนัก: 1040 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 07 / 2545
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 3 เดือน -- ปี 2002
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือการบัญชีชั้นสูง (Advanced Accounting ) ได้จัดทำขึ้นตามโครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นปริญญาตรี ทางการบัญชี ซึ่งสามารถใช้เป็นหนังสือเรียนหลัก หนัง สือเสริมหลักสูตร หนังสือที่ใช้ศึกษาด้วยตนเอง รวมทั้ง อาจใช้เป็นหนังสือประกอบการค้นคว้าและอ้างอิงของ นักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท นักบัญชีที่สำเร็จการศึกษา แล้วตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้สนใจทั่วไป
:: สารบัญ

สารบัญ

 • บทที่ 1 การรวมธุรกิจ

 • บทที่ 2 การบัญชีสำหรับลงทุนในหุ้นสามัญ

 • บทที่ 3 การจัดทำงบดุลรวมเบื้องต้น

 • บทที่ 4 เทคนิคในการจัดทำงบการเงินรวม

 • บทที่ 5 กำไรระหว่างบริษัทในสินค้าคงเหลือ

 • บทที่ 6 กำไรระหว่างบริษัทในสินทรัพย์ถาวร

 • บทที่ 7 กำไรระหว่างบริษัทในหุ้นกู้

 • บทที่ 8 การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

 • บทที่ 9 การถือหุ้นทางอ้อมและการถือหุ้นระหว่างบริษัทในเครือ

 • บทที่10 หุ้นบุริมสิทธิ์ของบริษัทย่อยและกำไรต่อหุ้นรวม

 • บทที่11 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 • ภาคผนวก

 • บรรณานุกรม