รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789748329284
จำนวน: 480 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 25 มม.
น้ำหนัก: 960 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส.ส.ท.เยาวชน, สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 11 / 2544
:: เนื้อหาโดยสังเขป
จลนพลศาสตร์และการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์เคมีนี้เป็นตำราภาษาไทยที่อธิบายพื้นฐานจลนศาสตร์และการออกเครื่องปฏิกรณ์เคมีให้เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับเป็นตำราเรียนหรือหนังสืออ่านประกอบการเรียนของนิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้สนใจทั่วไปในอุตสาหกรรมเคมี ที่ต้องการความรู้พื้นฐานเพื่มเติมเกี่ยวกับการออกเเบบเครื่องปฏิกรณ์เคมี ตำราเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่จำเป็นไว้อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดท้ายบทเสริมความเข้าใจ
:: สารบัญ
- บทนำ
- อัตราเร็วปฏิกิริยา
- สมการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์
- การประเมินอัตราเร็วปฏิกิริยาจากข้อมู,การทดลอง
- การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์แบบอุณหภูมิคงที่
- ระบบพหุปฏิกิริยา
- การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์แบบอุณหภูมิไม่คงที่
- เครื่องปฏิกรณ์แบบไม่อุดมคติ
- แบบจำลองเครื่องปฏิกรณ์แบบบไม่อุดมคติ
- ฯลฯ
:: ข้อมูลพิเศษ
รศ.ดร.วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Tokyo Institute of Technology สาขา Chemical Engineering
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจาก Tokyo Institute of Technology สาขา Industrial Engineering
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก The University of Tokyo สาขา Chemical Engineering
-เป็นอาจารย์ประจำภาควิศวกรรมเคมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีตั้งแต่ปี 2528