รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789748325736
จำนวน: 176 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 375 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สนพ. สมาคม 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 8 เดือน 10 ปี 2002
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ได้แปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นหนังสือสำหรับการอบรมช่างเครื่องทำความเย็นในประเทศญี่ปุ่น เนื้อหาประกอบด้วย
3 บท คือ 1) พื้นฐานการทำความเย็นและการปรับอากาศ โดยจะเน้นถึงความรู้พื้นฐาน คำจำกัดความ อุปกรณ์ในระบบทำความเย็น อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบทำความเย็นวงจรไฟฟ้าควบคุมและไฟฟ้ากำลัง 2) การบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ โดยจะเน้น การคำนวณหาภาระการทำความเย็น การใช้อุปกรณ์และวิธีการในการติดตั้ง การวัด และการวิเคราะห์การใช้งานในระบบปรับอากาศ การตรวจหาสาเหตุ และการแก้ไขข้อขัดข้อง และ 3) เครื่องทำความเย็นที่ผลิตจำหน่าย โดยจะเน้นถึงประเภทของตู้เย็นและห้องเย็น การคำนวณภาระการทำความเย็นตลอดจนการติดตั้งระบบตู้เย็น ในแต่ละบทจะมีคำถามท้ายบท เพื่อทดสอบความเข้าใจของผู้อ่านและสามารถตรวจสอบคำตอบได้จากเฉลยท้ายเล่ม
:: สารบัญ
1.พื้นฐานการทำความเย็นและการปรับอากาศ
ตอนที่1 หลักการทำความเย็นและการปรับอากาศ
ตอนที่2 ไฟฟ้าขั้นพื้นฐานและอุปกรณ์ไฟฟ้า
2.การบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ
ตอนที่1 การติดตั้งระบบอากาศ
ตอนที่2 การตรวจสอบการเดินของระบบอากาศ
ตอนที่3 ปัญหาข้อขัดข้อง
3. เครื่องทำความเย็นที่ผลิตจำหน่าย
ตอนที่1 การแบ่งชนิดของตู้เย็น
ตอนที่2 การเลือกและการติดตั้งตู้เย็นที่ผลิตจำหน่าย
เฉลยคำถามเพื่อความเข้าใจ
ภาคผนวก