รูปภาพสินค้า รหัส9789748325712
9789748325712
-
ผู้เขียนสมศักดิ์ ตรีสัตย์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 200.00 บาท
ราคาสุทธิ 200.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789748325712
จำนวน: 428 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 22 มม.
น้ำหนัก: 770 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สนพ. สมาคม 
เดือนปีที่พิมพ์: 3 / 2545
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 12 เดือน 3 ปี 2002
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือการออกแบบและวางผังโรงงานเล่มนี้ ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นมาเพื่อใช้เป็นตำราเรียนวิชาการออกแบบและวางผังโรงงาน (Plant Layout and Design)จำนวน 3 หน่วยกิตตามหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิตและวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งได้กล่าวถึงหลักการทั่วๆไป ของการออกแบบและวางผังโรงงาน ตามหลักการของSLP (Systematic Layout planning) เป็นเทคนิคที่ช่วยให้ผู้ดำเนินการและผู้บริหาร สามารถวางแผนดำเนินการ วิเคราะห์และควบคุม ตลอดจนวิธีการประเมินผลและติดตามผล ตั้งแต่การเลือกทำเลจนถึงขั้นตอนการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นไปอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าการวางผังโรงงานจะเป็นโครงการขนาดเล็กหรือใหญ่เพียงใดก็ตาม ผุ้บริหาร ผู้ดำเนินการ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและวางผังโรงงานทุกคน ทั้งภายในและภายนอกโรงงานสามารถเข้าใจได้ง่าย รวดเร็ว และมองเห็นภาพพจน์ชัดเจนอันเอื้ออำนวยต่อการนำไปดำเนินการ ปฏิบัติการ และประสานงาน ไม่ว่าการออกแบบและวางผังโรงงานที่ท่านจะดำเนินการนั้นเป็นการปรับปรุงผังโรงงานเดิม หรือวางผังโรงงานใหม่
:: สารบัญ
บทที่1แนะนำการออกแบบและวางผังโรงงาน
บทที่2ปัญหาการวางผังโรงงาน
บทที่3ทำเลที่ตั้งโรงงาน
บทที่4ชนิดของผังโรงงาน
บทที่5อาคารโรงงาน และที่ดิน
บทที่6ความสำคัญพื้นฐานของาการวางผังโรงงาน
บทที่7รูปแบบของการวางแผนผังโรงงานอย่างมีระบบ
บทที่8ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการวางแผนผังโรงงาน
บทที่9การไหลของวัสดุ
บทที่10ความสัมพันธ์ของกิจกรรมนอกเหนือการไหล
บทที่11แผนภาพความสัมพันธ์ของการไหลและ/หรือกิจกรรม
บทที่12การหาเนื้อที่ที่ต้องการ
บทที่13แผนภาพความสัมพันธ์ของเนื้อที่
บทที่14การปรับจัดแผนภาพ
บทที่15การเลือกผังโรงงาน
บทที่16การวางแผนผังโรงงานอย่างละเอียด
บทที่17การเขียนแบบแผ่นแม่แบบ และหุ่นจำลอง
บทที่18การติดตั้ง
บทที่19การบริหารโครงการวางผังโรงงาน
บทที่20การขนถ่ายวัสดุ
:: ข้อมูลพิเศษ
หนังสือการออกแบบและวางผังโรงงานเล่มนี้ ผุ้เขียนมุ่งเน้นในเรื่องการออกแบบและวางผังโรงงาน เพื่อเป็นแนวทางในการวางผังโรงงานอย่างเป็นระบบตามหลักการของ SLP (Systematic Layout Planning) เป้าหมายหลักของหนังสือเล่มนี้เพื่อใช้เป็นตำราเรียนวิชา "การออกแบบและวางผังโรงงาน"ซี่งจะต้องศึกษาควบคู่ไปกับวิชา"การวิเคราะห์การขนถ่ายอย่างเป็นระบบ"(Systematic Handing Analysis)นอกจากนั้น หนังสือเล่มนี้ยังเหมาะสำหรับผู้บริหารโรงงาน วิศวกร ผู้ดำเนินงานและผู้ที่เกี่ยวข้องหรือสนใจในเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบและวางผังโรงงานอย่างเป็นระบบที่ต้องทำควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ออกแบบ และวางแผนระบบการขนถ่ายวัสดุในโรงงานไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ และไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงผังโรงงานเดิมหรือจัดงางผังโรงงานใหม่ก็ตาม
ผู้เขียนมุ่งหวังให้ผู้อ่านสามารถดำเนินโครงการได้อย่างมีหลักการและชัดเจนว่า ใคร อะไร ที่ไหน และเมื่อไร แล้วหนังสือการออกแบบและวางผังโรงงานเล่มนี้ จะบอกคุณว่า "ควรทำอย่างไร"