รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789747197495
จำนวน: 40 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 210 x 298 x 3 มม.
น้ำหนัก: 135 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส. 
เดือนปีที่พิมพ์: 2 / 2550
:: คำนำ
เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันมีแนวโน้มสูงขึ้น จนทำให้ผุ้บริโภคหันมาใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์มากขึ้น เนื่องจากต้นทุนราคาต่ำกว่าและสามารถผลิตได้เองภายในประเทศ อย่างไรก็ตามการใช้ก๊าซธรรมชาติมีข้อพึงระวังเพื่อความปลอดภัยของผู้ประกอบการณ์ ผู้ติดตั้ง และผู้ใชเงาน จึงกำหนดมาตราฐานระบบการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์ขึ้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการติดตั้งและทดสอบให้เกิดความปลอดภัยในการก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์
:: เนื้อหาโดยสังเขป
มาตราฐานระบบการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์เป็นมาตราฐานที่มุ่งเน้นการใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตราฐาน มีการติดตั้งและการทดสอบที่ถูกต้องที่ถูกวิธี มีการใช้งานที่เหมาะสมถูกต้องตามข้อกำหนดโดยเน้นเพื่อความปลอดภัยทั่งต่อผู้ประกอบการ ผู้ติดตั้งและผุ้ใช้งาน
:: สารบัญ
ส่วนที่ 1 ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
- ขอบข่าย
- เอกสารอ้างอิง
- คำแลพบทนิยาม
- ข้อกำหนด
- คำแนะนำสำหรับการใช้งาน
- การทำเครื่องหมาย
ส่วนที่ 2 วิธีทดสอบ
- ขอบข่าย
- เอกสารอ้างอิง
- คำและบทนิยาม
- วิธีทดสอบ
- ทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของการติดตั้งถังก๊าซ