รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745719927
จำนวน: 691 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 180 x 250 x 32 มม.
น้ำหนัก: 1144 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ในปัจจุบันนี้การใช้ภาษาอังกฤษมีความจำเป็นสำหรับนักกฎหมายไทยมากขึ้นทุกที นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากตำราหรือบทความทางกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อขยายโลกทัศน์ให้กว้างไกลออกไปแล้ว ก็ยังเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพทางกฎหมายเป็นอย่างมาก เพราะจะเห็นได้ว่าขณะนี้คดีความไม่น้อยที่มีเอกสารภาษาอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น สัญญาภาษาอังกฤษ และจดหมายติดต่อระหว่างคู่กรณีเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมศัพท์กฎหมายภาษาอังกฤษกับศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใช้กันบ่อยในเอกสารทางกฎหมายไว้เป็นอันมาก โดยรวบรวมจากคำแปลตัวบทประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, กฎหมายอาญา, กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และความอาญา, กฎหมายรัฐธรรมนูญ และศัพท์จากภาษาอังกฤษ ทั้งยังมีประโยคตัวอย่างแสดงให้เห็นวิธีใช้คำศัพท์แต่ละคำไว้เป็นอันมาก ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักกฎหมายทั่วไป, นิสิตนักศึกษากฎหมาย, ผู้ที่สนใจในการแปลเอกสารทางกฎหมาย, ผู้ที่จะไปศึกษากฎหมายในต่างประเทศ และบุคคลทั่วไปที่สนใจในวิชากฎหมายอีกด้วย
:: สารบัญ

สารบัญ


  • ฯลฯ