รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745719590
จำนวน: 348 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 160 x 235 x 16 มม.
น้ำหนัก: 500 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, ศูนย์หนังสือ ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 12 / 2548
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ร.แลงกาต์กับไทยศึกษา รวมบทความแปล และบทความศึกษาผลงาน โรแบร์ต แลงกาต์ (Robert Lingat - ค.ศ. 1892-1972) หรือที่รู้จักกันดีในนาม ร.แลงกาต์ เป็นนักกฎหมายชาวฝรั่งเศส เข้ามารับราชการตำแหน่งที่ปรึกษากฎหมายประจำกระทรวงยุติธรรมในปี พ.ศ.2567 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงปี พ.ศ.2483 ร.แลงกาต์ ได้ประจักษ์พยานการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองไทยครั้งสำคัญในไทย นั้บแต่ช่วงวิกฤตทางเศรษฐกิจ ผ่านช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 จนถึงรัชสมัยของจอมพล ป.พิบูลสงคราม เนื้อหาของหนังสือ "ร. แลงกาต์กับไทยศึกษา" แบ่งได้เป็น 3 ภาค ภาคแรก ว่าด้วยชีวิตและผลงาน อันเป็นผลงานศึกษาของนักวิชาการไทยและฝรั่งเศศ บทความเรื่อง "ชีวิตและผลงานของ ร.แลงกาต์" ของ Dr.Jean Baffie จะนำเสนอชีวิตและผลงานของ ร.แลงกาต์ในส่วนทั้งหมด ส่วนข้อเขียนของศาสตราจารย์ Georges Condominas เป็นการให้ภาพ ร.แลงกาต์ทั้งในฐานะ "ครูและผู้รักเมืองไทยอย่างลึกซึ้ง" ภาคที่สอง ว่าด้วย ร.แลงกาต์กับกฎหมายไทย และแนะนำผลงานของ ร.แลงกาต์ และภาคที่สามว่าด้วย ร.แลงกาต์กับวัฒนธรรมไทยเป็นการประมวลข้อเขียนที่สะท้อนความสนใจส่วนตัวของนักวิชาการกฎหมายฝรั่งเศสที่มีต่อประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย ปิดท้ายด้วยบรรณานุกรมผลงานของ ร.แลงกาต์
:: สารบัญ

สารบัญ

 • Vie et oeuvre ชีวิตและผลงาน

 • ชีวิตและผลงานของ ร.แลงกาต์ (พ.ศ.2435 - 2515) ฌ็อง บัฟฟี เขียน / ประหยัด นิชลานนท์ แปล

 • ร. แลงกาต์ ครู้ผู้เคร่งขรึม ปูชนียบุคคลผู้ควรแก่การเข้าถึงฯ ยอร์ช ก็องโดมินาส เขียน / กรรณิกา จรรย์แสง แปล

 • จดหมาย ร.แลงกาต์ ถึง ฯพณฯ ปรีดี พนมยงค์ ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล แปล

 • ร.แลงกาต์ กับประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, วิกัลย์ พงศ์พนิตานนท์ เขียน

 • R.Lingat et le droit siamois ร.แลงกาต์ กับกฎหมายไทย

 • ร.แลงกาต์ กับกฎหมายไทย สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล เขียน

 • ธรรมะกับกาลเวลา ประหยัด นิชลานนท์ แปล

 • อิทธิพลฮินดูในกฎหมายเก่าของสยาม ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล แปล

 • ข้อสังเกตว่าด้วยการชำระกฎหมายสยามในปีพุทธศักราช 2348 ปรีดี พิศภูมิวิถี แปล

 • พยานตามกฎหมายเก่าของสยาม อุดม รัฐอมฤต แปล

 • ความรับผิดร่วมกันในประเทศสยาม บุตรี สุวรรณะบุณย์ แปล

 • สถานะของหญิงในสยาม ไพโรจน์ กัมพูสิริ แปล

 • สถานภาพของทาส ใน "ระบบทาสเอกชนในกฎหมายเก่าของสยาม" มยุรี พงษ์สิริรักษ์ แปล

 • Regards sur la culture ร.แลงกาต์ กับวัฒนธรรมไทย

 • ร.แลงกาต์ กับวัฒนธรรมไทย กรรณิกา จรรย์แสง เขียน

 • พุทธศาสนวิกฤตสองสมัยในสยาม (พ.ศ.2310-2394)

 • พระราชประวัติขณะทรงผนวชในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ปรีดี พิศภูมิวิถี แปล

 • สถานภาพของชาวต่างชาติในสยามคริสต์ศตวรรณที่ 17 พรณี เจริญสมจิตร์ แปล

 • จดหมายเวเรต์เรื่องการปฏิวัติผลัดแผ่นดินในสยามปี ค.ศ.1688 กรรณิกา จรรย์แสง แปล

 • บรรณานุกรมผลงาน ร.แลงกาต์ Laurent Hennequin ผู้รวบรวม

 • บรรณานุกรมว่าด้วย ร.แลงกาต์
 • :: ข้อมูลพิเศษ
  - Robert Lingat หรือที่รู้จักกันดีในนาม ร.แลงกาต์ เป็นนักกฎหมายชาวฝรั่งเศส เข้ามารับราชการตำแหน่งที่ปรึกษากฎหมายประจำกระทรวงยุติธรรมในระหว่างปี พ.ศ.2467-2483 นับแต่สมัยรัชกาลที่ 6 และได้เป็นประจักษ์พยานการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองครั้งสำคัญในประเทศไทยจนถึงสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม
  - ร.แลงกาต์ได้สร้างผลงานในฐานะนักวิชาการกฎหมายผู้สนใจเรื่องไทยอย่างลึกซึ้งไว้มาก โดยเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มวางรากฐานการศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายไทย จัดพิมพ์กฎหมายตราสามดวงฉบับที่ใช้อ้างอิงกันจนถึงปัจจุบัน บุกเบิกการศึกษากฎหมายตราสามดวงในเชิงสังคมและมานุษยวิทยา อีกทั้งศึกษาค้นคว้าและผลิตงานเขียนทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมไทยในแง่มุมที่หลากหลาย
  - ในวงวิชาการสากล ร.แลงกาต์เป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้นำระเบียบวิชาการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบมาศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมอินเดียในกฎหมายโบราณของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนบุกเบิกแนวทางการศึกษาสังคมในอดีตโดยอาศัยตัวบทกฎหมายเป็นหลักฐานในการสืบค้น ดังที่ได้เรียบเรียงผลงานสำคัญเรื่อง ระบบทาสเอกชนในกฎหมายเก่าของสยามไว้