รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745719477
จำนวน: 332 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 262 x 9 มม.
น้ำหนัก: 590 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 9 เดือน 03 ปี 2006
:: เนื้อหาโดยสังเขป
จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย เป็นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ทุกด้าน ทั้งที่มองเห็นได้ง่ายชัดเจน และมองเห็นได้ยากไม่ชัดเจน ตั้งแต่จุดปฏิสนธิจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิตการศึกษาการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีจจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงควบคุมการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสม และปรับปรุงพัฒนาการที่บกพร่องให้ดีขึ้น จิตวิทยาสาขานี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและบุคคลอื่นให้มีชีวิตที่มีคุณภาพตามวัย ตั้งแต่แรกเกิดเรื่อยไปจนถึงวาระที่เผชิญความตาย
:: สารบัญ

สารบัญ

 • เล่ม 1 แนวคิดเชิงทฤษฎี - วัยเด็กตอนกลาง

 • บทที่ 1 จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงวัย

 • บทที่ 2 จิตวิทยาพัฒนาการ : แนวคิดเชิงทฤษฎี

 • บทที่ 3 วัยก่อนคลอด

 • บทที่ 4 วัยทารก

 • บทที่ 5 วัยเด็กตอนต้น

 • บทที่ 6 วัยเด็กตอนกลาง

 • ดัชนี

 • :: ข้อมูลพิเศษ
  ศาสตราจารย์ ดร.ศรีเรือน แก้วกังวาล
  การศึกษา อ.บ.,ค.บ.(เกียรตินิยม) จุฬาลงกาณ์มหาวิทยาลัย
  M.E.d. (Counseling Psychology),University of Alberta,Canada
  Ph.D. (Developmental Psychology), University of Maryland, U.S.A.
  การทำงาน เคยเป็นศาสตราจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์
  ผลงานทางวิชาการ
  ด้านตำรา ทฤษฎีบุคลิกภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 10), จิตวิทยาภาษา, อ่านคน-อ่านวรรณกรรม,จิตวทยาวัยรุ่น, จิตวิทยาวัยกลางคน, บทละครเรื่องใครผิด, ภาษาและความคิด : เราคิดด้วยภาษา, นิทานก่อนนอนสอนใจ,โปรแกรมการฝึกเพื่อพัฒนาความคิดและความจำ, Buddhist and Existential Psychotherapy: An Introduction for Layman, General Psychology: A Study Guidebook
  ด้านวิจัย ลักษณะบุคลิกภาพของนักศึกษาไทย 6 สาขา อาชีพจากการชี้วัดของ MBTI, Four Social Traits of Thai-American Elderly, Psychosocial Indicators of Life Satisfaction of Thai Elderly, Socio-economics of Thai Buddhist and Muslim Children