รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745719446
จำนวน: 270 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 515 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, ศูนย์หนังสือ ม. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 7 เดือน 07 ปี 2005
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ การบริหารการตลาด เล่มนี้ เขียนขึ้นจากแรงดลใจของผู้เขียนที่ได้มีโอกาสสอนวิชา'การบริหารการตลาด'ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นครั้งแรกเมื่อปี 2513 เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน หนังสือเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ครั้งแรกในปี 2514 หลังจากนั้นได้มีการปรับปรุงหลายครั้ง โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ทันกับเหตุการณ์ ได้เพิ่มเติมเนื้อหา และเพิ่มบทใหม่หลายบท เช่น ระบบสารสนเทศการตลาด กลยุทธ์การตลาด และตลาดสินค้าอุตสาหกรรม ฯลฯ เพื่อให้โครงสร้างและหัวข้อเรื่องสมบูรณ์ครบถ้วนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้นำบทความและกรณีศึกษาเสริมในท้ายบท เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในการเรียนการสอนวิชาการบริหารการตลาด
:: สารบัญ

สารบัญ

 • บทที่ 1 การบริหารการตลาด

 • บทที่ 2 ระบบสารสนเทศการตลาดและการวิจัยตลาด

 • บทที่ 3 ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคและพฤติกรรมผู้บริโภค

 • บทที่ 4 ตลาดสินค้าอุตสาหกรรมและพฤติกรรมผู้บริโภค

 • บทที่ 5 การวัดและการพยากรณ์ความต้องการตลาด

 • บทที่ 6 การแบ่งส่วนตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมาย

 • บทที่ 7 กลยุทธ์การตลาด

 • บทที่ 8 การบริหารผลิตภัณฑ์และบริการ

 • บทที่ 9 การบริหารผลิตภัณฑ์ใหม่

 • บทที่ 10 การบริหารราคา

 • บทที่ 11 การบริหารช่อวทางการจัดจำหน่าย

 • บทที่ 12 การกระจายผลิตภัณฑ์

 • บทที่ 13 การส่งเสริมผลิตภัณฑ์และการตลาดโดยตรง

 • บทที่ 14 การโฆษณา

 • บทที่ 15 การบริหารงานขาย

 • ฯลฯ
 • :: ข้อมูลพิเศษ
  ศาสตราจารย์พิษณุ จงสถิตย์วัฒนา
  - B.A. (Marketing) Oklahoma University: M.S. (International Business) University of California, Los Angeles, U.S.A.
  - ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ เอ โฮลดิ้ง จำกัด กรรมการบริษัทวอร์คเกอร์ ฟุตแวร์ จำกัด ที่ปรึกษาฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ปรึกษาสาขาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ปรึกษาสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย กรรมการมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ และประธานก่อตั้งชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย ยู ซี แอล เอ