รูปภาพสินค้า รหัส9789745719439
9789745719439
-
ผู้เขียนรองศาสตราจารย์ ดร.บุญหงษ์ จงคิด

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745719439
จำนวน: 186 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 9 มม.
น้ำหนัก: 350 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, ศูนย์หนังสือ ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 06 / 2548
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ตำราเรื่องนี้เขียนขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืชของหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั่วไป นอกจากนั้นยังใช้ประโยชน์ในการค้นคว้าหาความรู้สำหรับนักวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักเรียน เกษตรกร และผู้มีความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรอีกด้วยเนื้อหาของตำรามุ่งเน้นการใช้ความรู้ด้านพันธุศาสตร์ร่วมกับความรู้ในวิชาอื่นๆทางวิทยาศาสาตร์ เช่น สถิติ กีฏวิทยา โรคพืช ปัฐพีวิทยามาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์พืช รวมทั้งให้ความรู้ในหลักและวิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชแบบต่างๆ ตัวอย่างความสำเร็จในการปรับปรุงพันธุ์พืช ตลอดทั้งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 อีกด้วย
:: สารบัญ

สารบัญ

 • บทที่ 1 สาเหตุ จุดมุ่งหมาย และขอบเขตในการปรับปรุงพันธุ์พืช

 • บทที่ 2 ระบบการสืบพันธุ์ของพืช

 • บทที่ 3 การถ่ายทอดลักษณะคุณภาพและปฏิกิริยาของจีน

 • บทที่ 4 อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมต่อการแสดงออกทางลักษณะของคุณภาพและลักษณะ

  ปริมาณ

 • บทที่ 5 การปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเอง

 • บทที่ 6 การปรับปรุงพันธุ์พืชผสมข้าม

 • บทที่ 7 การผลิตพันธุ์ลูกผสมในพืช

 • บทที่ 8 การปรับปรุงพันธุ์พืชให้ต้านทานโรค แมลง และสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม

 • บทที่ 9 การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยวิธีเปลี่ยนแปลงจำนวนโครโมโซม

 • บทที่ 10 การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

  และพันธุวิศวกรรม

 • บทที่ 11 หลักการทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์พืช

 • บทที่ 12 ประเภทของเมล็ดพันธุ์และพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

 • บรรณานุกรม

 • ดัชนี
 • :: ข้อมูลพิเศษ
  บุญหงษ์ จงคิด
  - วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  - M.Sc. (Plant Breeding and Genetics) University College of Wales, Aberystwyth, U.K. (ทุน British Council)
  - วท.ด. (ปรับปรุงพันธุ์พืช) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทุนสภาวิจัยแห่งชาติ)
  - Post-Doctoral Degree (Plant Breeding and Genetics) University of Missouri-Columbia, U.S.A. (ทุนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ University of Missouri-Columbia)
  - ปัจจุบันเป็นรองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์