รูปภาพสินค้า รหัส9789745718906
9789745718906
-
ผู้เขียนบุญหงษ์ จงคิด ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 230.00 บาท
ราคาสุทธิ 230.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745718906
จำนวน: 184 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 355 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, ศูนย์หนังสือ ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 08 / 2547
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ตำราเรื่องนี้เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนตำราที่ให้ความรู้เรื่องข้าวฉบับที่สมบูรณ์ในระดับหนึ่ง เนื้อหานอกจากจะประกอบด้วยความรู้ด้านวิชาการที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยและประสบการณ์เรื่องข้าวของตัวผู้เขียนเองแล้ว ยังให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทั้งทางด้านคุณค่าอาหาร วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของประเทศอีกด้วย ดังนั้นจึงเป็นตำราที่เหมาะในการค้นคว้าหาความรู้สำหรับนักวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักเรียน เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตลอดจนผู้มีความสนใจในเรื่องข้าวโดยทั่วไป
:: สารบัญ

สารบัญ

 • บทที่ 1 แหล่งกำเนิด วิวัฒนาการ และความสำคัญของข้าว

 • บทที่ 2 สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าว

 • บทที่ 3 ดินที่ใช้ในการปลูกข้าว

 • บทที่ 4 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การเจริญเติบโต และการพัฒนาของต้นข้าว

 • บทที่ 5 การปรับปรุงพันธุ์ข้าว

 • บทที่ 6 ศัตรูข้าว

 • บทที่ 7 เทคโนโลยีการผลิตข้าว

 • บรรณานุกรม
 • :: ข้อมูลพิเศษ
  ดร.บุญหงษ์ จงคิด
  - วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  - M.Sc. (Plant Breedimg and Genetics) University College of Wales, Aberystwyth, U.K. (ทุน British Council)
  - วท.ด. (ปรับปรุงพันธุ์พืช) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทุนสภาวิจัยแห่งชาติ)
  - Post-Doctoral Degree (Plant Breeding and Genetics) University of Missouri-Columbia, U.S.A. (ทุนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ University of Missouri-Columbia)
  - ปัจจุบันเป็นรองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์