รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745718296
จำนวน: 243 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 183 x 258 x 11 มม.
น้ำหนัก: 455 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, ศูนย์หนังสือ ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 01 / 2533
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 5 เดือน 04 ปี 2002
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ใช้ประกอบการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาสังคมสงเคราะห์ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และประชาชนทั่วไปที่สนใจในการทำงานกับชุมชน การสังคมสงเคราะห์ชุมชนเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบด้วยหลักการ วิธีการ และกระบวนการทำงาน ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ และเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ ที่นำมาใช้ในการปลุกจิตสำนึกของประชาชนให้เรียนรู้ถึงวิถีแห่งการพึ่งตนเอง ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ทำให้ชุมชนเข้มแข็ง และประชาชนเรียนรู้การปรับตัวและเตรียมพร้อมในการดำรงชีวิตอยู่ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพแห่งชีวิต
:: สารบัญ

สารบัญ

 • บทนำ การสังคมสงเคราะห์ชุมชน : มรรควิธีสู่ชุมชนเข้มแข็ง

 • บทที่ 1 ขอบเขตของงานสังคมสงเคราะห์

 • บทที่ 2 ชุมชนเข้มแข็ง

 • บทที่ 3 การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีในงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน

 • บทที่ 4 มรรควิธีสู่ชุมชนเข้มแข็ง : การใช้วิธีการสังคมสงเคราะห์ชุมชน

 • บทที่ 5 รูปแบบการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน

 • บทที่ 6 บทบาทของนักสังคมสงเคราะห์ชุมชน

 • บทที่ 7 แนวโน้มของการสังคมสงเคราะห์ชุมชน

 • บทที่ 8 บทสรุป

 • ภาคผนวก

 • บรรณานุกรม
 • :: ข้อมูลพิเศษ
  ดร.ทัศนีย์ (ไทยาภิรมย์) ลักขณาภิชนชัช
  - สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม); สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; Post-Graduate Diploma in Social Policy and Administration, University College of Swansea, U.K.; Ph.D. in Social Psychology, Bucharest University, Romania
  - ปัจจุบันเป็นรองศาสตราจารย์, ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโทการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคมศึกษา กรรมการอำนวยการสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนเมือง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยเป็นนักสังคมสงเคราะห์ประจำสำนักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร (2513-2523) อนุกรรมการวางแผนงานด้านพัฒนาชุมชนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสภากรุงเทพมหานคร (2533)