รูปภาพสินค้า รหัส9789745717619
9789745717619
-
ผู้เขียนCHUENCHEEWEE CHALERMPATARAKUL, PAYONGSIRI JITHAVECH

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 90.00 บาท
ราคาสุทธิ 90.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745717619
จำนวน: 95 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 258 x 5 มม.
น้ำหนัก: 200 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, ศูนย์หนังสือ ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 05 / 2532
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 7 เดือน 06 ปี 2003
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเป็นการให้ความรู้ และการฝึกฝนทักษะการอ่านเบื้องต้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้หนังสือสามารถพัฒนาการอ่านอย่างถูกวิธีและ
สามารถอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาของหนังสือเกี่ยวกับทักษะการอ่านโดยเฉพาะ โดยเริ่มจากระดับคำไปจนถึงระดับย่อหน้าคือ การเดาความ
หมายของศัพท์ การอ่านข้อความระดับประโยค และการอ่านข้อความระดับย่อหน้าเพื่อจับสาระสำคัญและเพื่อแยกรายละเอียด รวมทั้งการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจวิธีการเขียนสื่อความหมายในรูปแบบของการแสดงโดยนัย (Inference and Implication) การใช้ภาพพจน์ (Figure of Speech) การเสนอข้อเท็จจริงและการเสนอความคิดเห็น (Fact and Opinion)
:: สารบัญ

สารบัญ

 • Lesson 1 : Word Skills

 • Lesson 2 : Sentence Reading

 • Lesson 3 : Paragraph Reading

 • Bibliography


 • :: ข้อมูลพิเศษ
  คณะผู้เขียน
  ชื่นชีวี เฉลิมภัทรกุล
  - M.A. (Teaching English sa a Second Language), University of Illinois at Urbana-Champaign
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ติระพร บุนนาค
  - Ph.D. (Applied Linguistics), Georgetown University
  - อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  พยงค์ศิริ จิตรถเวช
  - M.A. (Linguistics), University of Kansas
  - รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  พรทิพย์ สุขะกูล
  - M.A. (Teaching English as a Foreign Language), Southern Illinois University at Carbondale
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  พวงเล็ก ศิริทวี
  - M.S. (Reading), Florida State University
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ยุพิน โภคฐิติยุกต์
  - ค.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  สาวิตรี พืชพันธุ์
  - M.A (Teaching English to Speakers of Other Languages), Monterey Institute of International Studies
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์