รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745717398
จำนวน: 111 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 129 x 184 x 7 มม.
น้ำหนัก: 120 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, ศูนย์หนังสือ ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 10 / 2541
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 2 เดือน 01 ปี 2002
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เป็นหนังสือที่ได้เรียบเรียงมาจากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง "ค่านิยมและทัศนคติของสังคมไทยต่อสตรี ที่มีผลกระทบต่อสถาบันครองครัวและสังคม" ประเด็นหลักของหนังสือเล่มนี้คือ การเสนอข้อเท็จจริงบางประการที่ได้จากการทำงานวิจัย ในประเด็นที่ก่อให้เกิดปัญหาครอบครัวและปัญหาสังคม ทั้งในแง่ของสังคมและบทบาทของสตรีไทยที่ถูกละเลย ความไม่เสมอภาคระหว่างชายและหญิงในสังคมไทย โดยผู้เขียนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนในสังคมได้ตระหนักและให้คุณค่าทั้งเพศหญิงและเพศชายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อดำรงไว้ซึ่งสถาบันครอบครัวและสถาบันทางสังคม
:: สารบัญ

สารบัญ

 • บทที่ 1

 • 1.ความเป็นมาของค่านิยมของสังคมไทยต่อผู้หญิง

 • 2.งานวิจัยที่เกี่ยงข้องกับผู้หญิง การทบทวน วรรณกรรมที่ให้คุณค่า

 • 3.วิธีการศึกษาวิจัย

 • บทที่ 2

 • 1.ผลการศึกษาวิจัย

 • 2.สรุปผลการศึกษาวิจัย

 • 3.แนวโน้มสถานภาพและบทบาทของผู้หญิงไทยในอนาคต

 • บทที่ 3

 • กรณีศึกษา

 • บรรณานุกรม
 • :: ข้อมูลพิเศษ
  วันทนีย์ วาสิกะสิน
  - สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาย สหรัฐอเมริกา
  - ปัจจุบันเป็นรองศาสตราจารย์ ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ผลงานทางวิชาการ หนังสือตำราที่ได้รับรางวัลจากโครงการส่งเสริมการสร้างตำรามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1.ปัญหาพฤติกรรมทางเพศของมนุษย์กับงานสังคมสงเคราะห์ 2.นักสังคมสงเคราะห์กับงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์

  ดร.สุนีย์ เหมะประสิทธิ์
  - ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) (สาขาการสอนมัธยมศึกษา) ; ครุศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสถิติการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; ดุษฎีบัณฑิต (สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร
  - ปัจจุบันเป็นรองศาสตราจารย์ ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีสครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  - ผลงานทางวิชาการ 1.ตำราเรื่อง สถิติประยุกต์เพื่อการวิจัย 2.เอกสารประกอบการสอน "การพัฒนาหลักสูตรและการสอนในระดับประถมศึกษา"