รูปภาพสินค้า รหัส9789745346826
9789745346826
-
ผู้เขียนเยาวพา ณ นคร

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 150.00 บาท
ราคาสุทธิ 150.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745346826
จำนวน: 232 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 10 มม.
น้ำหนัก: 415 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 11 / 2545
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ใช้เป็นหนังสือเรียนในวิชา 'การบัญชีต้นทุน 2' ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และใช้อ่านประกอบการเรียนในวิชา 'การบัญชีต้นทุน' ในระดับอุดมศึกษา และเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาการคำนวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์และการใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการวางแผนและการควบคุมของฝ่ายบริหารอีกด้วย โดยในเนื้อหาได้อธิบายถึงการบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต ผลผลิตร่วม ผลผลิตพลอยได้ การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน และการบัญชีต้นทุนเพื่อการจัดการ
:: สารบัญ


สารบัญ

 • ภาคที่ 1 หลักทั่วไปของระบบการบัญชีต้นทุนตอน

 • บทที่ 1 ขั้นตอนของระบบการบัญชีต้นทุนตอน

 • บทที่ 2 การคำนวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์

 • ภาคที่ 2 การบัญชีเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในการผลิต

 • บทที่ 3 หน่วยผลิตสูญหายและหน่วยผลิตเพิ่มขึ้น

 • บทที่ 4 ผลผลิตร่วมและผลิตผลพลอยได้

 • ภาคที่ 3 การบัญชีต้นทุนมาตรฐานของวัตถุดิบและค่าแรงงาน

 • บทที่ 5 การกำหนดต้นทุนมาตรฐานและการใช้ต้นทุนมาตรฐาน

 • บทที่ 6 การคำนวณและการวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุนวัตถุดิบและการบัญชีในระบบต้นทุนมาตรฐาน

 • บทที่ 7 การคำนวณและการวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุนค่าแรงงานและการบัญชีในระบบต้นทุนมาตรฐาน

 • ภาคที่ 4 การบัญชีต้นทุนมาตรฐานของค่าใช้จ่ายการผลิต

 • บทที่ 8 การกำหนดต้นทุนมาตรฐานของค่าใช้จ่ายการผลิต

 • บทที่ 9 การคำนวณและการวิเคราะห์ผลต่างของค่าใช้จ่ายการผลิตและการบัญชีในระบบต้นทุนมาตรฐาน

 • ภาคที่ 5 การใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการวางแผนและควบคุมของฝ่ายบริหาร

 • บทที่ 10 การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และกำไร

 • บทที่ 11 การบัญชีต้นทุนทางตรงและต้นทุนรวม

 • บทที่ 12 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบประมาณ

 • บทที่ 13 การวางแผนรายจ่ายเงินทุนระยะยาว