รูปภาพสินค้า รหัส9789745346758
9789745346758
-
ผู้เขียนเยาวพา ณ นคร

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 195.00 บาท
ราคาสุทธิ 195.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745346758
จำนวน: 312 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 14 มม.
น้ำหนัก: 545 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 12 / 2545
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ใช้ประกอบการเรียนในวิชา 'การบัญชีต้นทุน 1' ตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี และใช้อ่านประกอบการเรียนในวิชา 'การบัญชีต้นทุน' ในระดับอุดมศึกษา และเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาการคำนวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์สำหรับกิจการที่ผลิตสินค้าตามคำสั่งของลูกค้า โดยจัดเนื้อหาเป็นขั้นตอนเพื่อให้ง่ายในการทำความเข้าใจ ซึ่งจะอธิบายอย่างๆ ละเอียดเกี่ยวกับเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนทางเดินของเอกสาร การบันทึกบัญชี และการคำนวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์ การบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ ของเสีย และของมีตำหนิโดยมีตัวอย่างในแต่ละขั้นตอน และมีแบบฝึกหัดสำหรับเนื้อหาแต่ละบทเรียนเพื่อใช้ในการฝึกทักษะ ทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
:: สารบัญ

สารบัญ

 • ภาคที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน

 • บทที่ 1 ระบบการผลิตและส่วนประกอบของต้นทุนการผลิต

 • บทที่ 2 ระบบบัญชีต้นทุน

 • บทที่ 3 ประโยชน์ของการบัญชีต้นทุน

 • ภาคที่ 2 การบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ

 • บทที่ 4 วิธีการควบคุมวัตถุดิบ

 • บทที่ 5 วิธีการคำนวณวัตถุดิบที่เบิกใช้และการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ

 • ภาคที่ 3 การบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงาน

 • บทที่ 6 วิธีการควบคุมแรงงานและการจ่ายค่าแรงงาน

 • บทที่ 7 วิธีการคำนวณและการบันทึกบัญชีต้นทุนค่าแรงงาน

 • ภาคที่ 4 การบัญชีต้นเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิต

 • บทที่ 8 วิธีการควบคุมค่าใช้จ่ายการผลิต

 • บทที่ 9 การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตและการบันทึกบัญชีเป็นต้นทุนของผลิตภัณฑ์

 • ภาคที่ 5 การบัญชีเกี่ยวกับขั้นตอนสุดท้ายของงานสั่งทำ

 • บทที่ 10 การบัญชีเกี่ยวกับงานผลิตเสร็จ การขาย และสินค้าคงเหลือ

 • บทที่ 11 การบัญชีเกี่ยวกับเศษวัตถุดิบ ของเสีย และของมีตำหนิ