รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745346208
จำนวน: 252 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 14 มม.
น้ำหนัก: 380 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 07 / 2545
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 01 ปี 2002
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ใช้อ่านประกอบการเรียนวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ทั้งระบบปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจและสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้อ่านเกิดแนวความคิด มีความเข้าใจที่ถูกต้อง และมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อธุรกิจและการดำเนินชีวิต ทำให้สามารถประยุกต์ความรู้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์การและประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะกล่าวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบย่อยของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร ปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจ และแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ
:: สารบัญ


สารบัญ

 • บทที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • บทที่ 2 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

 • บทที่ 3 ระบบย่อยของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

 • บทที่ 4 การพัฒนาระบบสารสนเทศ

 • บทที่ 5 ระบบฐานข้อมูล

 • บทที่ 6 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

 • บทที่ 7 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

 • บทที่ 8 ปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ

 • บทที่ 9 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

 • บทที่ 10 เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ธุรกิจ

 • บทที่ 11 แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ