รูปภาพสินค้า รหัส9789745345843
9789745345843
แนวทางการตัดสินใจเพื่อสร้างผลกำไร
ผู้เขียนThomas T. Nagle, Reed K. Holden
ผู้แปลสุวินัย ต่อศิริสุข

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 270.00 บาท
ราคาสุทธิ 270.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745345843
จำนวน: 328 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 212 x 17 มม.
น้ำหนัก: 425 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ในยุคของการแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรง และแรงดกดันของการสร้างผลกำไรให้ได้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจัย “ราคา” เป็นเสมือนทางออกที่สำคัญของนักการตลาด เพื่อสร้างผลกำไรควบคู่ไปกับการสร้างยอดขาย รักษาส่วนแบ่งตลาด และรักษาความได้เปรียบของการแข่งขัน ผู้บริหารการตลาดจึงจำเป็นต้องเข้าใจในแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ราคา รวมทั้งต้องรู้จักวิธีการจัดการราคาที่มีประสิทธิผล เพื่อผลกำไรขององค์กร
ในเล่มนี้ ได้กล่าวเน้นถึงจุดสำคัญ ปัจจัย และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการกำหนดราคาสินค้า อาทิ แนวทางในการตัดสินใจกำหนดราคาอย่างมีประสิทธิภาพ ความสำคัญของต้นทุนต่อราคา การวิเคราะห์ลูกค้าในฐานะที่เป็นกุญแจสำคัญในการกำหนดราคา และกลยุทธ์การตั้งราคาเพื่อประโยชน์ในการแบ่งส่วนตลาด พร้อมกันนี้ยังมีตัวอย่างประกอบการอธิบายอย่างชัดเจน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะนำไปใช้ในสถานการณ์ที่เป็นจริง
:: สารบัญ
บทที่ 1 การกำหนดราคาเชิงยุทธ์
บทที่ 2 ต้นทุน
บทที่ 3 การวิเคราะห์ทางการเงิน
บทที่ 4 ลูกค้า
บทที่ 5 การแข่งขัน
บทที่ 6 กลยุทธ์ราคา
บทที่ 7 การกำหนดราคาตามวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
บทที่ 8 การขายและการเจรจาต่อรองที่ใช้คุณค่าเป็นพื้นฐาน
บทที่ 9 กลยุทธ์ราคากับการแบ่งส่วนตลาด
บทที่ 10 การกำหนดราคาในส่วนประสมการตลาด
บทที่ 11 กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย
บทที่ 12 ความได้เปรียบของการแข่งขัน
:: คำนิยม
อธิบายถึงแนวคิดของราคาทั้งในเชิงการตลาด บัญชี และการเงิน เพื่อเป็นพื้นฐานนำไปสู่การจัดการราคา
ที่สอดคล้องกับคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้
• กลยุทธ์ราคาที่สัมพันธ์กับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การจัดการราคาสำหรับช่องทางการตลาดและรูปแบบการขาย
รวมทั้งการใช้ราคาในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน