รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745341234
จำนวน: 284 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 12 มม.
น้ำหนัก: 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์: -ไม่ระบุ 
ชนิดปก: -ไม่ระบุ 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือการวิจัยดำเนินงานเล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ operations research ซึ่งได้แยกจำแนกประเภทของปัญหาออกเป็นสองภาค คือภาค deterministic และภาค probabilistic หนังสือเล่มนี้ได้ประมวลรูปแบบปัญหาที่เน้นหนักไปในทาง deterministic models โดยแบ่งเขียนเป็ฯ 9 บท ซึ่งได้แยกบทเป็นปัญหาทางการโปรแกรมเชิงเส้นตรง ปัญหาทางการขนส่ง ปัญหาทางกาาจัดงาน การวางแผนสำหรับโครงงาน ปัญหาการกำหนดงาน/การกำหนดขั้นตอนของงาน ปัญหาการทดทดแทนของทรัพย์สิน ปัญหาทางวัสดุคงคลัง และทฤษฎีของเกม
:: สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
1.1 การกำเนิดของการวิจัยดำเนินงาน
1.2 ความหมายของการวิจัยดำเนินงาน
1.3 ขั้นตอนดำเนินงานของการวิจัยดำเนินงาน
1.4 รูปแบบแทนระบบของการวิจัยดำเนินงาน
1.5 ชนิดของรูปแบบแทนระบบของปัญหาในทางการวิจัยดำเนินงาน
1.6 การประกอบวิชาชีพทางการวิจัยดำเนินงาน
1.7 บทบาทของการวิจัยดำเนินงาน
บทที่ 2 การโปรแกรมเชิงเส้นตรง
2.1 รูปแบบแทนระบบของการโปรแกรมเชิงเส้นตรง
2.2 ขั้นตอนการดำเนินงานของการโปรแกรมเชิงเส้นตรง
2.3 การจัดตั้งรูปแบบแทนระบบของปัญหา
2.4 การหาผลลัพธ์ของรูปแบบแทนระบบของปัญหา
2.5 ผลผลัพธ์ในกรณีต่าง ๆ จาก Simplex Method
2.6 คุณสมบัติควบคู่ของปัญหาโปรแกรมเชิงเส้นตรง
บทที่ 3 ปัญหาทางการขนส่ง
3.1 การหาผลลัพธ์ของรูปแบบปัญหาทางการขนส่ง
3.2 รูปแบบปัญหาการขนส่งในกรณีเป็น Degeneracy
3.3 รูปแบบปัญหาทางการขนส่งใช้กับการหาผลลัพธ์เป้าหมายสูงสุด
3.4 ปัญหาทางการขนส่งเพื่อส่งต่อ
3.5 รูปแบบปัญหาทางการขนส่งเพื่อเวลาเดินทางน้อยที่สุด
3.6 รูปแบบปัญหาทางการขนส่งเพื่อการจัดการทางการผลิต
บทที่ 4 รูปแบบปัญหาการจัดงาน
บทที่ 5 การวางแผนสำหรับโครงงาน
5.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน
5.2 การตั้งรูปแบบปัญหาการวางแผนสำหรับโครงงาน
5.3 การคำนวณหางานวิกฤติ
5.4 การเร่งโครงงาน
บทที่ 6 การกำหนดงาน/ขั้นตอนของงาน
6.1 ลักษณะการใช้วิธีการกำหนดงานในการแก้ไขปัญหา
6.2 ขั้นตอนดำเนินงานของการกำหนดงาน
บทที่ 7 รูปแบบปัญหาการทดแทนของทรัพย์สิน
7.1 การทดแทนของทรัพย์สินโดยพิจารณาองค์ประกอบทางค่าใช้จ่าย
7.2 การทดแทนทรัพย์สินในช่วงอายุที่เหมาะสมของทรัพย์สิน
7.3 การทดแทนทรัพย์สินภายใต้เงื่อนไขของความก้าวหน้าทางวิทยาการ
7.4 การทดแทนทรัพย์สินภายใต้เงื่อนไขของสภาวะเงินเฟ้อ
บทที่ 8 รูปแบบปัญหาทางพัสดุคงคลัง
8.1 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรูปแบบปัญหาพัสดุคงคลัง
8.2 การหาขนาดที่ประหยัดของผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อแต่ละครั้ง
8.3 การหาขนาดที่ประหยัดของผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อแต่ละครั้งในกรณีที่ยอมให้ขาดผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้า
8.4 การหาขนาดที่ประหยัดของผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อแต่ละครั้งในกรณีที่มีการลดราคาถ้าซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก
8.5 การหาขนาดที่ประหยัดของผลิตภัณฑ์ที่จะซื้อแต่ละครั้งในกรณีที่มีเงื่อนไขขอบข่าย
8.6 การหาขนาดของพัสดุคงคลังที่ประหยัดที่สุดระหว่างเครื่องจักร
8.7 รูปแบบปัญหาทางพัสดุคงคลังของผลิตภัณฑ์หลายชนิด
บทที่ 9 ทฤษฎีของเกม
9.1 คุณสมบัติของเกมในการแข่งขัน
9.2 แผนการในการแข่งขัน
9.3 เกมการแข่งขัน 2 คน ผลรวมเป็นศูนย์
9.4 ผลลัพธ์ของเกมที่ดีที่สุดเมื่อคู่แข่งขันใช้แผนการบริสุทธิ์
9.5 ผลลัพธ์ของเกมที่ดีที่สุดเมื่อคู่แข่งขันใช้แผนการผสม
9.6 การใช้กราฟเข้าช่วยหาผลลัพธ์ของเกมเมื่อผู้เล่นใช้แผนการผสม
9.7 การประยุกต์โปรแกรมเชิงเส้นตรงในการหาผลลัพธ์ของเกม
ภาคผนวก ก. เวกเตอร์และเมตริกซ์
ภาคผนวก ข. การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันต่อเนื่อง
ภาคผนวก ค. การโปรแกรมเชิงเส้นตรงโดยคอมพิวเตอร์
ภาคผนวก ง. ตารางนอร์มอลมาตรฐาน
ดัชนี
บรรณานุกรม