รูปภาพสินค้า รหัส9789745130081
9789745130081
-
ผู้เขียนวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์, สุชาติ เหล่าปรีดา

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 180.00 บาท
ราคาสุทธิ 180.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745130081
ขนาดรูปเล่ม: 209 x 289 x 10 มม.
น้ำหนัก: 495 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 05 / 2545
:: เนื้อหาโดยสังเขป
การบัญชีชั้นสูง 1 (Advanced Accounting) เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นตามโครงสร้างหลักสูตรระดับชั้นปริญญาตรีทางการบัญชี ซึ่งสามารถใช้เป็นหนังสือเรียนหลัก หนังสือเรียนเสริมหลักสูตร และยังสามารถใช้ศึกษาได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังใช้เป็นหนังสือประกอบการค้นคว้าสำหรับนักบัญชีที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และผู้ที่สนใจทั่วไป
ในหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิธีการบัญชีและการนำเสนองบการเงินสำหรับธุรกิจเฉพาะ เช่น ธุรกิจขายผ่อนชำระและเช่าซื้อ ธุรกิจฝากขายและรับฝากขาย วิธีการบัญชีและการนำเสนองบการเงินสำหรับธุรกิจที่ดำเนินงานในรูปสำนักงานใหญ่และสาขา ทั้งกรณีที่สาขาดำเนินงานในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งกิจการร่วมค้า การจัดทำงบการเงินสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่จัดทำบัญชีไม่สมบูรณ์ ตลอดจนการแก้ไขข้อผิดพลาดและการเปลี่ยนแปลงทางบัญชี
:: สารบัญ


สารบัญ

 • บทที่ 1 การบัญชีสำหรับกิจการขายผ่อนชำระและเช่าซื้อ

 • บทที่ 2 การบัญชีสำหรับการฝากขาย

 • บทที่ 3 การแก้ไขข้อผิดพลาดและการเปลี่ยนแปลงทางบัญชี

 • บทที่ 4 การบัญชีเดี่ยว

 • บทที่ 5 การบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขา

 • บทที่ 6 กิจการร่วมค้า

 • แบบฝึกหัดบทที่ 1

 • แบบฝึกหัดบทที่ 2

 • แบบฝึกหัดบทที่ 3

 • แบบฝึกหัดบทที่ 4

 • แบบฝึกหัดบทที่ 5

 • แบบฝึกหัดบทที่ 6

 • ภาคผนวก