รูปภาพสินค้า รหัส9789745128163
9789745128163
-
ผู้เขียนONLINE PRESS INC., ฝ่ายตำราวิชาการคอมฯ
ผู้แปลฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์ซีเอ็ด

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 150.00 บาท
ราคาสุทธิ 150.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745128163
จำนวน: 204 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 10 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 7 / 2541
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 25 เดือน 01 ปี 1999
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เกี่ยวกับการสร้างเอกสาร แบบฟอร์มจดหมายและฉลาก การใช้งานไปรษณีย์ ใบปลิวเชิญชวน การใช้คุณสมบัติ AutoText (พิมพ์ข้อความอัตโนมัติ) และ AutoCorrect (แก้ไขข้อความอัตโนมัติ) การสร้างตารางและแบบฟอร์ม ในเนื้อหาจะอธิบายขั้นตอนการทำงานเป็นข้อๆ ไปพร้อมรูปภาพแสดงให้เห็นขั้นตอนต่างๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งทำให้เข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทของแต่ละบทให้เราได้ฝึกทำด้วย
:: สารบัญ
ภาคที่ 1 : เรียนรู้พื้นฐาน
บทที่ 1 เริ่มต้นบทเรียน
การสร้างเอกสารใหม่
การป้อนข้อความ
การเลื่อนเอกสารไปรอบ ๆ
การเลือกข้อความ
การสั่งโปรแกรมให้ทำงาน
การใช้แถบเครื่องมือ
การใช้คำสั่งบนเมนู
การเลือกแถบเมนู
การเลือกคำสั่งจากเมนูของออบเจ็กต์
การใช้แป้นลัด
การบันทึกเอกสาร
วิธีอื่นในการสร้างเอกสารใหม่
การเปิดเอกสาร
การจัดวางหน้าต่างเอกสาร
การแก้ไขแบบง่าย ๆ
การลบและแทนที่ข้อความ
การย้ายและคัดลอกข้อความ
การยกเลิกและกระทำคำสั่งซ้ำ
การสั่งพิมพ์เอกสาร
การขอดูเอกสารก่อนพิมพ์
การเปลี่ยนแปลงเค้าโครงหน้ากระดาษ
การสั่งพิมพ์เอกสารแบบธรรมดาที่สุด
การขอความช่วยเหลือจากโปรแกรม
การเลิกใช้งาน Word
บทที่ 2 ปรับปรุงเอกสารให้สมบูรณ์แบบ
การเก็บและเรียกใช้ข้อความซ้ำ ๆ
การใช้ AutoText (สำหรับพิมพ์ข้อความอัตโนมัติ)
การใช้ AutoCorrect (สำหรับแก้ไขข้อความอัตโนมัติ)
เทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขข้อความ
วิธีเพิ่มเติมในการลบและแทนที่ข้อความ
วิธีเพิ่มเติในการย้ายและคัดลอกข้อความ
การปรับโครงสร้างเอกสาร
การค้นหาและแทนที่ข้อความ
การค้นหาข้อความ
การแทนที่ข้อความ
การตรวจสอบการสะกดคำ
บทที่ 3 ประหยัดเวลสในการสร้างเอกสาร
การใช้เท็มเพลตของ Word
การใช้วิซาร์ดของ Word
เทคนิคเพิ่มเติมในการจัดรูปแบบ
การเสริมความโดดเด่นให้กับชื่อเรื่อง
การเพิ่มเส้นขอบและเงา
การจัดข้อความให้เป็นหลายคอลัมน์
การสร้างรายการหัวข้อ
การเพิ่มหัวกระดาษและท้ายกระดาษ
การจัดรูปแบบข้อความด้วยสไตล์ (styles)
การใช้สไตล์ที่ Word กำหนดไว้แล้ว
การสร้างสไตล์ของตัวเอง
การกำหนดใส่ยัติภังค์ให้กับเอกสาร
ภาคที่ 2 : สร้างสรรค์เอกสารแบบมืออาชีพ
บทที่ 4 สร้างตารางและแบบพอร์มให้กับเอกสาร
การสร้างรายการข้อความโดยการกดแป้น Tab
การสร้างตาราง
การจัดระเบียบให้ตาราง
การเปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์
การเพิ่มชื่อเรื่อง
การจัดรูปแบบตาราง
การคำนวณภายในตาราง
การประยุกต์คุณสมบัติของตาราง
การสร้างแบบฟอร์ม
การแก้ไขแบบฟอร์ม
การจัดรูปแบบฟอร์ม
การคำนวณภายในแบบฟอร์ม
การบันทึกแบบฟอร์มให้เป็นเท็มเพลต
การกรอกแบบฟอร์ม
การปรับเปลี่ยนเท็มเพลตของแบบฟอร์ม
บทที่ 5 แต่งแต้มเอกสารด้วยรูปภาพ กราฟ และสเปรดชีต
ข้อความที่เป็นรูปภาพชนิดหนึ่ง
การสร้างเทคนิคพิเศษด้วย WordArt
การสร้างเท็มเพลตของหัวจดหมาย
การสร้างเท็มเพลตของตัวจ่าหัวแบบนิตยสาร
การเพิ่มตัวอักษรเน้นแบบหลายบรรทัด
การนำรูปภาพเข้ามาใช้งาน
การปร้บขนาดและวางตำแหน่งรูปภาพ
การคัดลอกรูปภาพ
การทำรูปภาพให้เป็นลักษณะลายน้ำ
การใช้กราฟ
การนำสเปรดชีตเข้ามาใช้งาน
บทที่ 6 ไปรษณีย์ผนวก : แบบฟอร์มจดหมายและฉลาก
ไปรษณีย์ผนวกคืออะไร
การสร้างแบบฟอร์มจดหมาย
การสร้างเอกสารหลัก
การสร้างแหล่งข้อมูล
การสร้างข้อมูลต่าง ๆ ลงในเอกสารหลัก
การผนวกเอกสาร
การสร้างจดหมายที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น
การเพิ่มฟิลด์ลงในแหล่งข้อมูล
การแก้ไขเอกสารหลัก
การสร้างฉลาก
แบบฝึกหัดทบทวน
ดัชนี