รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745125780
จำนวน: 140 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 255 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน 01 ปี 1996
:: เนื้อหาโดยสังเขป
โปรแกรมระบบบัญชีเงินเดือน (Payroll0 ถูกผลิตขึ้นโดยบริษัทคอมพิวเทคไมโครซิสเท็ม จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระงานฝ่ายบุคคลของบริษัทต่าง ๆ อันได้แก่ การจ่ายเงินเดือนและค่าแรง การคำนวณภาษี การคำนวณเงินประกันสังคม/เงินสมทบ รวมทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้แก่พนักงานของตน เมื่อนำโปรแกรมระบบบัญชีเงินเดือนมาใช้ จะช่วยให้บริษัทสามารถจ่างเงินให้กับพนักงานตรงตามกำหนด อีกทั้งสามารถทราบข้อมูลประวัติของพนักงาน สถิติการขาด/สาย/ลา ของพนักงานได้ตลอดเวลาและยังสามารถพิมพ์รายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบแจ้งเงินเดือน แบบส่งเงินสมทบแบบแสดงรายชื่อผู้ประกันตน แบบภ.ง.ด. 1 แบบภ.ง.ด. 1 ก และแบบภ.ง.ด. 91 เป็นต้น
:: สารบัญ
บทที่ 1 ระบบเงินเดือนและค่าแรง
บทที่ 2 ขั้นตอนการใช้โปรแกรม PR
บทที่ 3 ข้อมูลหลักพนักงาน
บทที่ 4 การทำงานในงวดการจ่าย
บทที่ 5 การพิมพ์รายงาน
บทที่ 6 รายการช่วยเหลือ
บทที่ 7 ภาคผนวก
บรรณานุกรม