รูปภาพสินค้า รหัส9789745121645
9789745121645
-
ผู้เขียนวรรณวิภา ติตถะสิริ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 195.00 บาท
ราคาสุทธิ 195.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789745121645
จำนวน: 196 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 10 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 25 เดือน 01 ปี 1995
:: เนื้อหาโดยสังเขป
การเขียนโปรแกรมนับเป็นพื้นฐานและเป็นเครื่องมือในการศึกษาและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ หนังสือ "การเขียนโปรแกรม C ด้วยตนเอง" เล่มนี้ ได้อธิบายถึงการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C โดยอาศัยตัวอย่างโปรแกรมทุกหัวเรื่อง เพื่อความเข้าใจ และเห็นภาพได้อย่างชัดเจน ซึ่งผู้เขียนได้ทดสอบแล้วว่าทุกโปรแกรมที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ ทำงานได้อย่างถูกต้อง โดยได้นำไปใช้สอนในวิชาการเขียนโปรแกรม ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มาแล้ว และเกิดผลดีต่อการเรียนการสอนอย่างเห็นได้ชัด
หนังสือเล่มนี้มีวิธีการอธิบายโดยอาศัยตัวอย่างและแผนภาพประกอบ ซึ่งเป็นวิธีการนำเสนอที่แตกต่างจากหนังสือเล่มอื่น ๆ ที่มีวางจำหน่ายอยู่ในปัจจบัน จึงถือเป็นหนังสือเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมที่น่าสนใจอีกเล่มหนึ่งที่คุณควรนำไปใช้เพื่อศึกษา
:: สารบัญ
บทที่ 1 บทนำสู่ภาษา C
บทที่ 2 ตัวแปรและชนิดของข้อมูล
บทที่ 3 ค่าคงที่
บทที่ 4 ฟังก์ชัน printf ( ) และ scanf ( )
บทที่ 5 การกำหนดค่าและตัวดำเนินการ
บทที่ 6 การรับ/ส่ง ข้อมูล 1 ตัวอักษร
บทที่ 7 การวนซํ้า
บทที่ 8 ประโยคคำสั่ง If
บทที่ 9 ประโยคคำสั่ง Switch /Case
บทที่ 10 การวนซํ้า (เพิ่มเติม)
บทที่ 11 ตัวดำเนินการ (เพิ่มเติม)
บทที่ 12 แถวลำดับของตัวอัษร
บทที่ 13 แถวลำดับ
บทที่ 14 ฟังก์ชัน
บทที่ 15 ประเภทของหน่วยจัดเก็บและขอบเขต
บทที่ 16 บทนำสู่เรื่องของตัวชี้
บทที่ 17 บทเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวชี้
บทที่ 18 แถวลำดับของตัวชี้
บทที่ 19 การใช้ตัวชี้ระดับสูง
บทที่ 20 โครงสร้าง
บทที่ 21 ตัวชี้บนโครงสร้าง
บทที่ 22 บิตฟิลด์และยูเนี่ยน
บทที่ 23 หัวข้ออื่น ๆ
บทที่ 24 การใช้หน่วยความจำหลักแบบไดนามิกส์
บทที่ 25 บทนำสู่การจัดการแฟ้ม
บทที่ 26 แฟ้มแบบสุ่ม
บทที่ 27 การเชื่อมต่อกับ DOS และ BIOS
ภาคผนวก ก. ลำดับการทำก่อนหลังและสาระความหมายของตัวดำเนินการ
ภาคผนวก ข. ชุดตัวอักขระแอสกี (รหัสมาตราฐานของสหรัฐอเมริกา)
ภาคผนวก ค. คีย์เวิร์ด
บรรณานุกรม