รูปภาพสินค้า รหัส9789744438386
9789744438386
การวางแผนและควบคุมการผลิตเป็นหัวใจสำคัญของการใช้ทรัพยากรการผลิตด้วยต้นทุนต่ำที่สุด เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ในปริมาณและกำหนดส่งมอบตามต้องการ
ผู้เขียนชุมพล ศฤงคารศิริ, รศ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 450.00 บาท
ราคาสุทธิ 450.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744438386
จำนวน: 540 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 260 x 30 มม.
น้ำหนัก: 940 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส.ส.ท., สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 7 / 2535
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 29 เดือน 10 ปี 2022
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "การวางแผนและควบคุมการผลิต" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นตำราสำหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกร และผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการผลิต โดยจะเน้นการวิเคราะห์เชิงปริมาณเป็นหลัก ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ หลักการทางสถิติ การวิจัยการดำเนินงานและคอมพิวเตอร์เข้ามาร่วมกับทฤษฎีเพื่อสร้างตัวแบบ โมดูลการตัดสินใจที่มีลักษณะและรูปแบบการดำเนินงานที่สอดคล้องกับซอฟแวร์ด้านการจัดการทรัพยากรในองค์กร (ERP) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ศึกษามีความคุ้นเคย และเกิดความมั่นใจกับระบบงานที่ต้องใช้ตอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดการ

การจัดโครงร่างของหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 9 บท ซึ่งผู้เขียนได้จัดเรียงหัวข้อเรื่องของแต่ละบทไว้ตามลำดับก่อนหลัง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจกับองค์ความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะศึกษาด้วยคนเองก็ตาม
:: สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การพยากรณ์
บทที่ 3 การควบคุมวัสดุคงคลัง
บทที่ 4 การวางแผนและจัดตารางการผลิตหลัก
บทที่ 5 การวางแผนความต้องการวัสดุและกำลังการผลิต
บทที่ 6 ระบบการประกอบและการสมดุลของสายงานผลิต
บทที่ 7 การจัดลำดับงานและตารางการผลิต
บทที่ 8 การวางแผนและควบคุมโครงการด้วยวิธี CPM/PERT
บทที่ 9 การจัดการโซอุปทานและลูกค้าสัมพันธ์