รูปภาพสินค้า รหัส9789744436726
9789744436726
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนบรรจง จันทมาศ, ไชยหาญ หินเกิด

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 88.00 บาท
ราคาสุทธิ 88.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744436726
จำนวน: 200 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 261 x 10 มม.
น้ำหนัก: 365 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส.ส.ท., สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 9 / 2559
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนและการปฏิบัติ วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่กำหนดไว้ เนื้อหาประกอบด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้เรื่องไฟฟ้าทั่วไป ความต้านทานไฟฟ้า ตัวนำไฟฟ้า และฉนวนไฟฟ้า กฎและวงจนไฟฟ้ากระแสตรง และทฤษฎีไฟฟ้ากระแสตรง โดยแต่ละบทจะมีเนื้อหาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง มีการคำนวณ การวิเคราะห์และปัญหาวงจรต่างๆ ซึ่งใช้หลักและทฤษฎีในรูปแบบต่างๆ กัน ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร รวมถึงมีแบบฝึกหัดและเฉลยคำตอบ เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจและประเมินผลการเรียนอีกด้วย
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เรื่องไฟฟ้าทั่วไป
1.1 ทฤษฎีอิเล็กตรอน (Electron theory)
1.2 วงจรอิเล็กตรอน (Electron shell)
1.3 เวเลนซ์อิเล็กตรอน (Valence Electron)
ฯลฯ

บทที่ 2 ความต้านทานไฟฟ้า ตัวนำไฟฟ้า และฉนวนไฟฟ้า
2.1 ความต้านทานไฟฟ้า (Resistance)
2.2 ตัวนำไฟฟ้า (Conductor)
2.3 ฉนวนไฟฟ้า (Insulator)
ฯลฯ

บทที่ 3 กฎและวงจนไฟฟ้ากระแสตรง
3.1 กฎของโอห์ม
3.2 กำลังไฟฟ้า (Electrical power)
3.3 พลังงานไฟฟ้า (Electrical energy)
ฯลฯ

บทที่ 4 ทฤษฎีไฟฟ้ากระแสตรง
4.1 กฎของเคอร์ชอฟฟ์ (Kirchoff's law)
4.2 ดีเทอร์มิแนนต์ (Determinant)
4.3 ทฤษฎีกระแสเมชของแมกซ์เวลล์ (Maxwell's mesh current theorem)
ฯลฯ