รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744431035
จำนวน: 292 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 525 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส.ส.ท., สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
รวมเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ “เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ : ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในระบบการวัดและระบบควบคุม” โดยในเล่มได้กล่าวถึงคุณสมบัติและหลักการทำงานของเซนเซอร์แบบต่าง ๆ รวมถึงเทคนิคการปรับแต่งสภาพสัญญาที่ได้จากเซนเซอร์เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับรูปแบบสัญญาณขององค์ประกอบส่วนถัดไปของระบบ นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์ในระบบการวัดและระบบควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่างที่หลากหลาย และภาพประกอบชัดเจน


:: สารบัญ
บทที่ 1 แนะนำให้รู้จักเซนเซอร์
บทที่ 2 เซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ
บทที่ 3 เซนเซอร์ตรวจวัดระยะขจัดและการเคลื่อนที่
บทที่ 4 เซนเซอร์ตรวจวัดแรงกระทำทางกล
บทที่ 5 เซนเซอร์ตรวจวัดปริมาตร น้ำหนัก และระดับของเหลว
บทที่ 6 เซนเซอร์ตรวจวัดความดันอากาศ
บทที่ 7 เซนเซอร์ตรวจวัดการไหลและอัตราการไหล
บทที่ 8 การปรับแต่งสภาพสัญญาณและการต่อเชื่อมสัญญาณ
ที่ได้จากเซนเซอร์
บทที่ 9 หน่วยแสดงผลและบันทึกข้อมูล
บทที่ 10 การประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์ในระบบการวัด
บทที่ 11 การประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์ในระบบควบคุม
:: ข้อมูลพิเศษ
ประวัติผู้เขียน

ผศ.ดร.วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์

การศึกษา
- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยม (อิเล็กทรอนิกส์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผลงาน
- ทฤษฎีโครงข่ายไฟฟ้า
- ออปแอมป์และการประมวลผลสัญญาณอนาลอก
- การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า