รูปภาพสินค้า รหัส9789744430199
9789744430199
-
ผู้เขียนอุทัย สุขสิงห์, ผศ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744430199
จำนวน: 340 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 172 x 18 มม.
น้ำหนัก: 685 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สมาคม 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 1 เดือน -- ปี 2004
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ตำราเล่มนี้เสนอข้อมูลที่แตกต่างจากตำราเล่มอื่น ๆ โดยใช้รูปภาพที่สร้างขึ้นใหม่ที่มีความชัดเจน เข้าใจง่าย เนื้อหามี 13 บท บทที่ 1 เป็นความรู้พื้นฐานต่าง ๆ บทที่ 2 -7 เนือ้หาเกี่ยวกับพื้นฐานโครงสร้างของซีพียูทั่วไป ระบบการทำงาน ฯลฯ บทที่ 8 เกี่ยวกับข้อมูลาของซีพียูและไมโครคอนโทรลเลอร์ บทที่ 9-13 เกี่ยวกับไมโครคอนโทรเลอร์ ฯลฯ และขั้นตอนที่แสดงการกระทำคำสั่งแต่ละคำสั่ง
:: สารบัญ
สารบัญ
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจรดิจิทัล
2. โครงสร้างทั่วไปของซีพียู
3. ระบบการทำงานพายในซีพียู
4. หน่วยความจำ (Memory)
5. หน่วยประมวลผลกลาง (ซีพียู)
6. เส้นทางในการติดต่อสือ่สารข้อมูล (Bus Technology)
7. อินพุต/ เอาต์พุต
8. ซีพียู/ ไมโครคอนโทรลเลอร์
9. ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51
10. การจัดการหน่วยความจำของไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51
11. สัญญาณนาฬิกาของไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51
12. ชุดคำสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51
13. การกระทำตามคำสั่งของ MCS-51
ดัชนี
:: ข้อมูลพิเศษ
ผศ. อุทัย สุขสิงห์
การศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาโท สาขา Remote Sensing & Geographic Information System (RS & GIS) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
ปัจจุบัน
- อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ที่ปรึกษาโครงงานเกี่ยวกับการปนะยุกต์ใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ของนักศึกษา และงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)