รูปภาพสินค้า รหัส9789742319472
9789742319472
หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม เป็นการนำระบบนิเวศตามธรรมชาติมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการพึ่งพาอาศัยกันภายในระบบนิเวศอุตสาหกรรม โดยมีการบริหารจัดการที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพ
ผู้เขียนวิสาขา ภู่จินดา, รศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 370.00 บาท
ราคาสุทธิ 370.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742319472
จำนวน: 388 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 192 x 261 x 16 มม.
น้ำหนัก: 705 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบัน 
เดือนปีที่พิมพ์: 4 / 2561
:: เนื้อหาโดยสังเขป
รวบรวมความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับ "การจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม" ซึ่งเป็นเป็นการนำระบบนิเวศตามธรรมชาติมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการพึ่งพาอาศัยกันภายในระบบนิเวศอุตสาหกรรม โดยมีการบริหารจัดการที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้ทรัพย์ยากรร่วมกัน มีการสร้างโอกาสความเป็นไปได้ในการนำของเสียจากอุตสาหกรรมหนึ่งมาใช้เป็นวัตถดิบ รวมถึงการออกแบบกระบวนการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมตัวอย่าง และเอกสารอ้างอิง เพื่อให้ผู้ที่กำลังศึกษาหรือผู้ที่สนใจ สามารถค้นคว้าหาข้อมูลและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
:: สารบัญ
บทที่ 1 การจัดการสิ่งแวดล้อม
บทที่ 2 การจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
บทที่ 3 แนวคิดและนโยบายด้านการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
บทที่ 4 ตัวชี้วัดและการประเมินอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
บทที่ 5 การประยุกต์หลักอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
บทที่ 6 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในการประยุกต์หลักอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
บทที่ 7 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการประยุกต์หลักอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
บทที่ 8 กรณีศึกษา
บทที่ 9 ทิศทางของประเทศไทยในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
บทที่ 10 บทสรุป