รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742297121
จำนวน: 113 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 183 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 255 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC), ศูนย์ 
เดือนปีที่พิมพ์: 12 / 2547
:: เนื้อหาโดยสังเขป
รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการคาดการณ์เชื้อเพลิงอนาคตซึ่งศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติและศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค ได้
รับอนุมัติจาก Industrial Science and Technology Working Group ของ APEC (Asia Pacific Economy Cooperation) ให้ร่วมกันดำเนินโครงการคาดการณ์เทคโนโลยีเชื้อเพลิงอนาคตสำหรับเอเปค (Apec wide Foresighting Study on Future Fuel Technology)เนื้อหารายงานฉบับนี้ประกอบด้วย บทสรุปซึ่งเป็นการนำเสนอภาพรวมของสถานภาพปัจจุบันและประเด็นความท้าทายของประเทศไทยด้านเชื้อเพลิง และเทคโนโลยีเชื้อเพลิง 3 ประเภทหลัก คือ เชื้อเพลิงฟอสซิล (น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน) เชื้อเพลิงชีวภาพ (ชีวมวล เอทานอล ไบโอดีเซล) และเชื้อเพลิงไฮโดรเจน การนำเสนอภาพฉายในอนาคตของระบบพลังงานไทยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับเชื้อเพลิงในระยะใกล้ ระยะกลาง ระยะยาว รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในภาพรวม ต่อจากนั้น ในแต่ละบทจะกล่าวถึงสถานภาพปัจจุบันของเชื้อเพลิงแต่ละประเภท สถานภาพด้านการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีเชื้อเพลิงทั้งในและต่างประเทศ ประเด็นปัญหาหลักในการพัฒนาเทคโนโลยีเชื้อเพลิง นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มนโยบายและแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเชื้อเพลิงอนาคตในสายตาของผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินการในอนาคต ทั้งนี้ภาพฉายอนาคตดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางหยาบๆที่ประมวลได้ภายในระยะเวลาอันสั้น
:: สารบัญ

สารบัญ

 • คำนำ

 • บทสรุป

 • บทที่ 1 น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

 • บทที่ 2 ถ่านหิน

 • บทที่ 3 ชีวมวล

 • บทที่ 4 ไบโอเอทานอล

 • บทที่ 5 ไบโอดีเซล

 • บทที่ 6 เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

 • ภาคผนวก ก : เทคโนโลยีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

 • ภาคผนวก ข : เทคโนโลยีถ่านหิน

 • ภาคผนวก ค : เทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวมวล

 • ภาคผนวก ง : เทคโนโลยีไบโอเอทานอล

 • ภาคผนวก จ : เทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซล

 • ภาคผนวก ฉ : รายละเอียดการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 'การจัดทำรายงานสถานภาพด้านเชื้อเพลิงของประเทศไทย'

 • ภาคผนวก ช : รายละเอียดการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 'ข้อเสนอสู่อนาคตด้านเชื้อเพลิงและเทคโนโลยีเชื้อเพลิง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

  ของประเทศไทย'