รูปภาพสินค้า รหัส9789742126681
9789742126681
รูปแบบใหม่ของการดำเนินธุรกิจในการบริหารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและการบริการที่มีประสิทธิผล
ผู้เขียนบุญเลิศ วัจจะตรากุล, ผศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 180.00 บาท
ราคาสุทธิ 180.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742126681
จำนวน: 200 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 10 มม.
น้ำหนัก: 355 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: คำนำ
การเอาต์ซอร์ส (Outsourcing) เป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งการดำเนินงานและให้บริการที่มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น การให้ได้มาซึ่งประสิทธิผลในการดำเนินงานนั้นก็เหมือนกับการบริหารจัดการทั่วไป ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทจะออกแบบ ดำเนินการ และบริหารเครื่องมือชินนี้อย่างไร บริษัทที่เอาต์ซอร์สหลายรายประสบความล้มเหลวในการบรรลุวัตถุประสงค์ในการเอาต์ซอร์สขององค์กร เนื่องจากการขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน และบริหารจัดการกระบวนการเอาต์ซอร์สเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องและมีหลักการ
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ กลยุทธ์การเอาต์ซอร์สเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Strategic Outsourcing) เล่มนี้ เป็นคู่มือในการช่วยเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในกระบวนการของการเอาต์ซอร์สบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนำไปดำเนินงานได้อย่างมีหลักการ โดยมุ่งเน้นในการแนะนำและตอบข้อสงสัยเบื้องต้นของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเอาต์ซอร์สบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และยังอธิบายถึงวิวัฒนาการของการเอาต์ซอร์สบริการเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และนำเสนอรูปแบบการเอาต์ซอร์สเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันที่มีแนวโน้มในการใช้บริการเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
:: สารบัญ
ภาคที่ 1 ความเข้าใจเกี่ยวกับการเอาต์ซอร์สเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 1 วิว้ฒนาการและรูปแบบของการเอาต์ซอร์สเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 2 เหตุผลและกระบวนการในการเอาต์ซอร์สเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคที่ 2 ขั้นตอนการดำเนินงานเอาต์ซอร์สเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 3 การเตรียมความพร้อมในการเอาต์ซอร์สเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 4 การตัดสินใจและเตรียมแผนงานในการเอาต์ซอร์สเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 5 การคัดเลือกผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 6 การกำกับดูแลโครงการเอาต์ซอร์สเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคที่ 3 การเอาต์ซอร์สเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันและการวัดความสำเร็จของการเอาต์ซอร์สเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทที่ 7 การเอาต์ซอร์สงานแอปพลิเคชัน
บทที่ 8 การเอาต์ซอร์สกระบวนการทางธุรกิจ
บทที่ 9 การวัดความสำเร็จในการเอาต์ซอร์สเทคโนโลยีสารสนเทศ